Agenda raadsvergadering 23 mei 2019

Geplaatst op:
Voorzittershamer

De raadsvergadering van 23 mei 2019 begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda

 1. Vaststelling raadsagenda
 2. Spreekrecht
 3. Lijst Ingekomen stukken
 4. Besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2019
 5. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
 6. Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
 7. Conceptbegroting 2020 en andere bescheiden Gemeenschappelijke Regeling (GR) D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette
 8. Concept begroting 2020 en begrotingswijziging 2019-1 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz
 9. Vaststellen bestemmingsplan Zwartemolenhof ongenummerd in Posterholt
 10. Intrekken Beleidsregels "Tijdelijk wonen en werken in Roerdalen" (2009)
 11. Vaststellen facetbestemmingsplan 'Vervallen bestemmingsplanregeling huisvesting (buitenlandse) werknemers'
 12. Voorstel tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roerdalen 2015, tweede wijziging
 13. Conceptbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland
 14. Begrotingswijziging 2019-4 en Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (GR MER)
 15. Ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
 16. Ontwerp-begroting 2020 en Ontwerp-meerjarenraming 2020-2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 17. Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen bouw woning Kloosterstraat (ong.) Herkenbosch
 18. Bestemmingsplan 'Herziening 't Sittert, Sint Odiliënberg'

U kunt de agenda met de bijbehorende stukken bekijken op de pagina Vergaderingen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffier. De griffier heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren. De raadsvergaderingen zijn openbaar. Er worden beeld- en geluidsopnames gemaakt voor publicatie op deze website.