In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van een gebied. De gemeenteraad bepaalt wat in een bestemmingsplan staat. U kunt bestemmingsplannen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.

Ga naar ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Wat is een bestemmingsplan?

 • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. Ook staat erin hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Zo staat er bijvoorbeeld waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn.
 • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook bedrijvigheid, landbouw of recreatie.
 • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
 • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De huidige wet Ruimtelijk Ordening vervalt en daarmee ook het bestemmingsplan zoals het nu is. Lees meer informatie over de Omgevingswet op de website van Informatiepunt Leefomgeving(externe link). Heeft u daarna nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: omgevingswet@roerdalen.nl.

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld?

Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden. Er zijn verschillende fases. In elke fase kunt u reageren. U leest hieronder hoe u dit kunt doen. Klik daarvoor op de + om de tekst uit te klappen.

1e fase: voorontwerp bestemmingsplan

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) officiële versie. Op basis van deze officiële versie is er bestuurlijk vooroverleg met andere betrokken partijen. Zoals de provincie of het Waterschap.

Soms bieden we het voorontwerp ook ter inspraak aan. De gemeentelijke inspraakverordening(externe link) regelt of en via welke procedure u inspraak kunt geven over een voorontwerp. Dit is geen verplicht deel van de procedure, maar wordt vooral gedaan bij uitgebreide of gecompliceerde bestemmingsplannen (bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor een heel dorp). 

Wordt het voorontwerp ter inspraak aangeboden? Dan leggen we een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan kunt u dan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Of bij de balie van het gemeentehuis. Dit kondigen we aan via de bekendmakingen en via de dorpsbladen.

U kunt hierop reageren met een inspraakreactie. Deze stuurt u ons binnen 6 weken na publicatie schriftelijk toe. Het college van burgemeester en wethouders neemt een standpunt in over inspraakreacties. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. In sommige gevallen vindt tijdens de inspraakprocedure een informatieavond plaats.

2e fase: ontwerp bestemmingsplan

In de ontwerpfase ligt een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. Dit kondigen we aan via de bekendmakingen en in de dorpsbladen. Het bestemmingsplan kunt u bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of bij de balie van het gemeentehuis. Wilt u reageren op een ontwerpbestemmingsplan? Dat kan binnen 6 weken via een zienswijze.

3e fase: vaststelling bestemmingsplan

Vervolgens besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij nemen ze ook een standpunt in over de zienswijzen die we hebben ontvangen. Mogelijk wijzigen we het bestemmingsplan door de zienswijzen of door andere redenen. Dan wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan leggen we voor de beroepsprocedure voor 6 weken ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of bij de balie van het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen beroep in te stellen. Dat kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook iedereen die tijdig een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend kan tijdens deze 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er sprake is van acute spoed, dan kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn van 6 weken is afgelopen. Wordt er een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend? Dan stellen we de inwerkingtreding uit totdat over dit verzoek is beslist.

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u ons vragen het bestemmingsplan aan te passen (principeverzoek). Dit gebeurt meestal bij grotere projecten, zoals de bouw van meerdere woningen. Het is ook mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan door een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit gebeurt meestal bij kleinere projecten, zoals een verbouwing. Neem vooraf contact met ons op. Wij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Bestemmingsplan aanpassen: principeverzoek

Als u een bestaand bestemmingsplan wilt laten aanpassen, doet u een principeverzoek. Stuur documenten mee die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt laten veranderen, bijvoorbeeld:

 • omschrijving /uitleg van de (bouw)plannen
 • schetsen die de ontwikkeling verduidelijken
 • situatieschets van de locatie

Een principeverzoek kost € 600,-. Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u hierover bericht. Hoe lang dat duurt, kunnen wij helaas niet van tevoren zeggen.Let op: een principeverzoek is geen vergunningaanvraag. Als u een vergunning nodig heeft, moet u deze apart aanvragen.

Afwijken van het bestemmingsplan

Het kan zijn dat u voor het afwijken van een bestemmingsplan het bestemmingsplan niet hoeft aan te passen. In dat geval kunt u de wijziging aanvragen met een omgevingsvergunning via Omgevingsloket online(externe link). We raden u aan van tevoren contact met ons op te nemen. Zo kunt u afstemmen welke stappen u moet volgen.

Hoe gaat het verder?

 • We leggen nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen zes weken ter inzage. Wij kondigen dit van tevoren aan op onze website en in RoerdalenBericht. Tijdens deze periode kunt u uw mening geven over het plan (zienswijze indienen).
 • De gemeenteraad stelt hierna het bestemmingsplan vast.
 • We leggen het plan opnieuw zes weken klaar om te bekijken. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Na de termijn van zes weken treedt het bestemmingsplan in werking.

Wat betekent de invoer van de Omgevingswet voor de afhandeling?

 • Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Alleen als uiterlijk op 31 december 2023 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan dit onder de huidige Wet ruimtelijke ordening worden afgehandeld. Om een ontwerp bestemmingsplan tijdig ter inzage te kunnen leggen moet een ontwerp bestemmingsplan daarom uiterlijk 2 maanden voor de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet volledig en getoetst zijn.
 • Voor (lopende) verzoeken voor het wijzigen van een bestemmingsplan bekijken we per geval of het lukt om op tijd het bestemmingsplan volledig te maken en te toetsen. We kunnen ook maatwerkafspraken maken, bijvoorbeeld over het volgen van een procedure onder de Omgevingswet.

Heeft u gevonden wat u zocht?