Begroting en jaarstukken

 • Tussentijdse rapportages

  De gemeenteraad wordt via tussentijdse rapportages geïnformeerd over de uitvoering van het beleid dat in de programmabegroting is vastgelegd.

 • Kadernota

  In de Kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast. Dit gebeurt aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van financiën en wetgeving.

 • Programmabegroting

  In de programmabegroting worden de uitgangspunten en prioriteiten die zijn vastgelegd in de Kadernota verder uitgewerkt. De programmabegroting geeft antwoord op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten?

 • Jaarstukken

  In de jaarstukken wordt de programmabegroting geëvalueerd. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarstukken geven antwoord op de vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we moesten doen en heeft het gekost wat het mocht kosten? 

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888