Raadsadviescommissie

In de raadsadviescommissie wordt de besluitvorming van de gemeenteraad voorbereid. De commissie brengt – gevraagd en ongevraagd – adviezen uit over verschillende onderwerpen. Verder overlegt zij met het college van burgemeester en wethouders over het gevoerde bestuur.

Vergaderingen

De vergaderingen van de raadsadviescommissie zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. In de vergaderkalender vindt u de agenda’s en bijbehorende stukken. De vergaderingen worden ook aangekondigd in de huis-aan-huiskrant VIA Roerdalen.

Spreekrecht

Wilt u graag spreken over een onderwerp dat op de agenda van de raadsadviescommissie staat? Dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U kunt zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Neem daarvoor contact op met de griffie. De griffie heeft de volgende gegevens nodig: uw naam, adres, telefoonnummer en het agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888