Burgemeester Monique de Boer schreef deze week de column ‘Vrijwillige brandweer’. Je leest haar verhaal hieronder.

Alle 15 burgemeesters in de Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben een portefeuille. Als portefeuillehouder ‘Risicobeheersing’ en vervanger op de portefeuille ‘Brandweer’, ben ik afgevaardigde in de landelijke Brandweeradviescommissie (BAC), die adviseert aan het Veiligheidsberaad. Er speelt daar momenteel al enige tijd een heftige discussie, waar ik u graag eens in mee wil nemen.

De Nederlandse brandweer bestaat, zeker op het platteland, voor 80% uit vrijwilligers. Zij krijgen een onkostenvergoeding en geen salaris. In een Europese uitspraak is nu echter bepaald dat alle brandweermensen dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen of dat de organisatie zo moet worden ingericht, dat er verschillende groepen brandweermensen komen, die dan ook verschillend mogen worden betaald. Dat noemen we taakdifferentiatie.

Het spanningsveld in de BAC zit met name in vraag of de minister de Europese uitspraak niet te eng interpreteert. En hoe ernstig zijn de consequenties dan, als je daar niet aan voldoet? Er is simpelweg geen geld om een geheel beroepscorps te betalen. Het stelsel met vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd! Het kan toch niet zo zijn dat een goed werkend systeem onder druk komt te staan vanwege Europese regelgeving? Dus minister, ga maar terug naar Europa en vraag ontheffing.

Tegelijkertijd is er een stroming die zegt: we moeten toch doorontwikkelen. Doe dat dan vanuit de inhoud en niet onder het juk van Europese regelgeving. Het is namelijk zo, dat waar vroeger iemand nog zijn leven lang bij de brandweer was, dit -door de veranderende maatschappij- al lang niet meer het geval is. De gemiddelde deelnametijd is 6 jaar aan het worden in plaats van de vroegere gemiddelde 24 jaar. We moeten dus veel meer vrijwilligers hebben en het opleidings-programma vier maal vaker uitvoeren. Om daarop in te spelen zijn we binnen de veiligheidsregio al bezig met een programma gericht op de toekomstige brandweer van 2030. Bijvoorbeeld door een eenvoudiger basisopleiding in te richten, waardoor mensen sneller opgeleid kunnen worden. Ook roepen we mensen op zich aan te melden voor de vrijwillige brandweer.

Over twee zaken zijn we het in de BAC met elkaar eens. We gaan het onderscheid maken tussen verplicht en niet-verplicht opkomen in de kazerne alvast voorbereiden, maar niet meer dan dat. Wellicht is dat in het licht van de Europese regelgeving voldoende? Ook hebben we als voorwaarde gesteld, dat als de minister van ons verlangt het stelsel aan te passen, wij van mening zijn dat dit een ‘stelselwijziging’ is. Wij vinden dat het Rijk dan dient te betalen.

En de vrijwilligers zelf? Die begrijpen het wel, maar vinden het jammer als er onderscheid gemaakt gaat worden in taken, waardoor bepaalde taken niet meer tot het basispakket (Behapbare Basis) gaan behoren. Ook is men bang dat er een A- en een B-corps gaat ontstaan. Het laatste woord is er op dit moment nog niet over gezegd. Wat ik hier alvast wèl wil zeggen: hulde aan onze vrijwillige brandweer. Zij gaan voor ons door het vuur, met welke taken dan ook!

Monique de Boer-Beerta
Burgemeester gemeente Roerdalen