Het college van B&W heeft een verzoek ontvangen voor een nieuwe zorgvoorziening voor beschermd wonen in het vroegere partycentrum Den Zwarten Berg. Het college staat hier positief tegenover maar heeft wel een aantal voorwaarden omschreven.

Wat is de bedoeling?

De nieuwe eigenaar wil op deze plek een 24-uurs zorgvoorziening maken voor beschermd wonen met dagbesteding.  Het plan is om in het bestaande gebouw 15 studio’s te bouwen voor mensen met een psychische aandoening. De cliënten hebben ondersteuning nodig op verschillende vlakken. Soms speelt er ook verslavingsproblematiek. Initiatiefnemer is zorgorganisatie Confidence Twende. Zij hebben al een zorgvoorziening voor beschermd wonen in Velden.

Is het plan al klaar?

Nee, er is alleen een (principe) verzoek ingediend. Dit heeft als doel om te achterhalen of  het plan haalbaar is of niet. Er is namelijk een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en dat kost tijd en geld. Als het college aangeeft dat ze een verzoek niet ziet zitten, kan de initiatiefnemer zich dus deze moeite sparen. Het college heeft inmiddels een positief (principe) besluit genomen. Als het plan verder is uitgewerkt wordt er bij het college een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Het college beslist uiteindelijk over het vaststellen van dit wijzigingsplan.

Waarom zijn ze er al aan het werk?

Er is nog geen bouwvergunning. Die kan pas verleend worden na een bestemmingsplanwijziging.
De eigenaar van het gebouw (dat is niet Confidence Twende, zij huren het) is al aan het slopen. Dit mag zonder bouwvergunning. Aanpassingen aan het gebouw zonder bouwvergunning zijn voor eigen risico.

Hoe worden omwonenden betrokken?

Het college én Confidence Twende vindt het betrekken van de omgeving erg belangrijk. Het college heeft vertrouwen in de werkwijze van de initiatiefnemer. De organisatie heeft op meerdere plekken in Noord-Limburg soortgelijke initiatieven opgezet in goed overleg met de omgeving en de gemeente. In september organiseerde Confidence Twende een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Een aantal inwoners denkt en werkt mee over de verdere communicatie. Bijvoorbeeld aan de nieuwsbrief voor omwonenden(externe link)

Is er nog bezwaar mogelijk?

Confidence Twende gaat het plan nu verder uitwerken. Als het plan af is, start een ruimtelijke procedure om het bestemmingsplan aan te passen. De initiatiefnemer zal hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Dit wijzigingsplan komt ter inzage te liggen. Wij informeren u hierover via onze website, de dorpsbladen en de kabelkrant. Als u het niet eens bent met de wijziging van het bestemmingsplan, kunt u een zienswijze indienen. Dat heeft alleen zin als het bestemmingsplan uw situatie aangaat (als u belanghebbende bent). Daarna is er nog een mogelijkheid om in beroep te gaan. Uiteindelijk beslist het college over de wijziging van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de voorziening voor beschermd wonen kunt u kijken op hun website: www.confidence-twende.nl(externe link).

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Bram Schreurs of Wim Top via info@roerdalen.nl of 0475 538 888.

Heeft u gevonden wat u zocht?