Op 17 september 2020 hebben we met veel bewoners gesproken over de plannen voor de Leropperweg. We hebben de opmerkingen uit deze bijeenkomst zo goed mogelijk vertaald naar het definitieve ontwerp. Ook hebben we naar de riolering van het gebied gekeken en oplossingen bedacht. Hier leest u meer over de resultaten.

Terugblik bijeenkomst 17 september 2020

We hebben de vragen die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomst van 17 september verzameld. In de bijlage hieronder staan de vragen en antwoorden. U kunt zien wat we met de vragen hebben gedaan.

Verkeersmaatregelen

De meeste bewoners waren (heel) ontevreden over de verkeersveiligheid en de huidige inrichting van de weg. Dat pakken we aan. Op onderstaande kaart ziet u alle verkeersmaatregelen bij elkaar. We hebben enkele drempels weggehaald. En we hebben gekozen voor langere plateau’s in plaats van korte drempels. Deze zijn beter geschikt voor de hulpdiensten, landbouwverkeer en de lokale bedrijven zoals de fruitteelt.

 

Riolering en water

Van de riolering hebben we 3 aparte tekeningen gemaakt. Daarop kunt u zien welke maatregelen we uitvoeren. De kaarten vindt u hieronder. Per kaart volgt nu nog extra informatie.

Kern Lerop en doodlopend zijstraatje (huisnummer 14/16)

Als het hard regent is er wateroverlast bij Leropperweg huisnummer 8/10 en Leropperhof. Dit water komt van de Hemelsbergweg en de hoger gelegen landerijen. Als het hard regent is er ook wateroverlast in het doodlopende zijstraatje bij huisnummer 14 en 16. Dit komt doordat er te weinig opvangpunten (kolken) zijn. Daardoor wordt het water te traag afgevoerd. Op de eerste tekening 'Riolering kern Lerop en doodlopend zijstraatje huisnummer 14/16' kunt u zien welke maatregelen we treffen om dit te verbeteren. Zo voorkomen we wateroverlast zoveel mogelijk.  

We leggen een infiltratieriool aan in de Leropperweg, vanaf de Hemelsbergweg tot aan het einde van het doodlopende zijstraatje (Leropperweg 14/16). Een infiltratieriool vangt regenwater op, apart van het vuilwaterriool. Ter hoogte van de Hemelsbergweg maken we voor dit water een opvang. We sluiten de putjes in de straat ook aan op het infiltratieriool. Zo wordt het vuilwaterriool nog meer ontlast. Aan het einde van het doodlopende zijstraatje maken we overloop richting de Roer.  

Veestraat/Leropperweg huisnummer 17

Als het hard regent is er wateroverlast bij huisnummer 17. Dit is het diepste punt voor dit deel van de Leropperweg. Er zijn hier wel putjes. Maar deze voeren het water niet snel genoeg af. Er is teveel water. Dat overschot stroomt over de weg en via de weilanden af. Dat is niet wenselijk. In de Veestraat ligt een regenwaterriool. Door dit riool te vergroten en te verlengen richting Leropperweg 17 kunnen we dit water opvangen en afvoeren. Deze oplossing staat op de tekening 'Riolering Veestraat/Leropperweg huisnummer 17'.

Wiedestraat

Als het hard regent blijft er water op de Wiedestraat staan. Het huidige riool werkt onvoldoende. We hebben daarom onderzocht hoe snel het water weg kan zakken in de bodem. Uit dit onderzoek blijkt dat de grondlagen redelijk goed het water doorlaten. We leggen daarom een extra infiltratieriolering aan. Zo vangen we regenwater op en kan het in de bodem wegzakken. Alle opvangpunten (kolken) worden gekoppeld op dit infiltratieriool. Ook de opvang bij huisnummer 1 sluiten we hier op aan.

Veel water is afkomstig van de hoger gelegen landerijen tegenover de Wiedestraat (overzijde Leropperweg). Dit zorgt voor overlast in de kern van Lerop  en in de Wiedestraat. Om dit te voorkomen maken we de bestaande greppel breder en dieper. Ook plaatsen we schotjes (dammetjes) om het water vast te houden in de greppel. Zo voorkomen we overlast zoveel mogelijk. U ziet de maatregelen in de tekening 'Riolering Wiedestraat'.

Hoe gaat het verder?

Het ontwerp wat nu voorligt is een doorontwikkeling van het vorige ontwerp. De grote lijn van het ontwerp ligt nu vast. U kunt nu nog een keer kijken hoe de opmerkingen al dan niet zijn verwerkt. Na deze stap wordt het ontwerp echt definitief. Dan gaan we verder met de technische uitwerking en het selecteren van een aannemer. Daarna kunnen we starten met de uitvoering. Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Januari tot en met april: technische voorbereiding
  • Mei en juni: aanbesteden van de werkzaamheden
  • Zomer 2021: start van de uitvoering

Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u meer informatie. Waarschijnlijk in een bijeenkomst waar de aannemer zich aan u voorstelt. U kunt dan ook vragen stellen over de aanpak, de fasering, de bereikbaarheid van uw woning of bedrijf en andere praktische vragen. De planning is uiteraard onder voorbehoud. Maar we doen er alles aan om in de zomer te kunnen starten. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen? Of heeft u moeite om de kaarten te openen? Stuur ons dan een e-mail: herinrichting@roerdalen.nl. Bellen kan uiteraard ook. Via 0475-538 888 kunt u contact opnemen met Jan Trommelen of Edwin Kocken van team Openbare Werken en Vastgoed.