Ontwerp-wijzigingsverordening Provincie Limburg over Houden van geiten

Geplaatst op:
Wetten en regels

Van 23 maart tot en met 19 april 2019 ligt de ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 paragraaf 2.14 Houden van geiten ter inzage.

Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid daarover zienswijzen kenbaar te maken.

Algemeen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 19 maart 2019 de ontwerp- Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 paragraaf 2.14 Houden van geiten hebben vastgesteld.

Het gaat hierbij om een wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Met de ontwerp- Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt beoogd om het houden van geiten verder te reguleren in afwachting van de uitkomst van de landelijke onderzoeken over de risico´s van longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen.  De wijziging behelst het toevoegen van paragraaf 2.14 Houden van geiten aan de Omgevingsverordening Limburg 2014. Aan de toelichting is uitleg over deze nieuwe paragraaf toegevoegd. 

Inzage stukken

De ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 ligt van 23 maart tot en met 19 april 2019 voor een ieder ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10 in Maastricht en in alle Limburgse gemeentehuizen waaronder het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. U kunt de stukken hieronder ook downloaden.

Indienen van zienswijzen

Een ieder kan in de periode van 23 maart tot en met 19 april 2019  over de ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 zienswijzen indienen. Dit kan per brief of per e-mail door onder vermelding van “zienswijzen ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.14 Houden van geiten” de zienswijzen te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. mevrouw C. Schreurs, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht of postbus@prvlimburg.nl.

Zienswijzen kunnen alleen betrekking hebben op de wijzigingen ten opzichte van de huidige regels. De onderdelen van de Omgevingsverordening Limburg 2014, die niet wijzigen, zijn dus niet vatbaar voor inspraak (zienswijzen).

Verdere procedure

Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. De indieners van tijdig ingebrachte zienswijzen ontvangen een exemplaar van de zienswijzennota. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen bij hun besluitvorming over de vaststelling van de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.14 Houden van geiten. De besluitvorming hierover vindt naar verwachting plaats in juni 2019.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cam.schreurs@prvlimburg.nl.