Logo PvdA

Vorig jaar hadden wij het over brand in de geldkist van Roerdalen. Nu kunnen wij melden dat de overheid de grootste brand voor ons geblust heeft. Neemt niet weg dat we uit de ‘brand’ zijn. Het programma Roerdalen in balans is zeker nodig om ook meerjarig weer in balans te komen.

Deze raadsperiode zit er bijna op en we mogen wel zeggen dat we een hele turbulente periode achter de rug hebben. We hadden te maken met extreme hitte, opgedroogde beken, grote brand op de Meinweg, pandemie, hoog water, het verwijderen van een tientonner bom, het maaien van een stuk berm in een periode waar ons zeer zeldzame vlindertje het donker pimpernel blauwtje net het kwetsbaarst is en met het einde in zicht nog een wethouderswissel in het college. Komt daarbij het digitaal vergaderen achter je webcam thuis waarbij je de interactie mist die in een raadszaal normaal wel aanwezig is. Kortom het was deze keer niet ‘business as usual’.

Met het einde van deze periode in zicht willen wij het volgende nog inbrengen voor de programmabegroting, waarbij we natuurlijk hopen dat de PvdA in de volgende periode ook deel uit maakt van de gemeenteraad.

Programma 1 en 2

Programma 1 en 2 zijn een vertaling van het voorstel ‘Omvorming Sociaal Domein’ dat in juli 2021 goedgekeurd is door de Raad. Destijds hebben wij hierover al het een en ander ingebracht. Toch vinden wij het belangrijk om de volgende zaken nogmaals te herhalen:

  • Het is van groot belang de menselijke maat die de afgelopen jaren verloren is gegaan binnen het Sociaal Domein zo snel mogelijk terug te laten keren! Dit betekent zaken bij de bron aanpakken en op een normale wijze met elkaar het gesprek aangaan, want voorkomen blijft altijd beter dan genezen! Hierbij behoort de vraag van de burger centraal te staan, niet het aanbod.
  • In de gemeente Peel en Maas is er een goede ontwikkeling ingezet aangaande de omvorming van het Sociaal Domein. Wij zouden graag zien dat de gemeente Roerdalen deze ontwikkeling goed in de gaten houdt en hier ook voor zover dat mogelijk is lering uit trekt.

Programma 4 en 5

  • We zien dat de herstructureringsontwikkelingen in onze ogen op dit moment toch anders uitpakken dan dat we in de begroting lezen. Er moet meer vaart gemaakt worden met het realiseren van betaalbare huur en koopwoningen die de vraag op dit moment dekken. Het bouwen van tijdelijke woningen of zoals we in ons verkiezingsprogramma 4 jaar geleden al hebben aangegeven de ‘One of Tiny huizen lijken ons de beste oplossing. Inwoners die kleiner willen wonen krijgen dan de kans om dat betaalbaar te doen waardoor er ook weer huizen vrijkomen voor jonge gezinnen. We krijgen zo ook de mogelijkheid om de statushouders te huisvesten die wij door het COA moeten huisvesten zonder onze eigen inwoners tekort te doen.
  • Het opstellen van een actief grondbeleid is hard nodig om alle doelen en wensen op gebied van duurzaamheid en het genereren van meer inkomsten door b.v. extra pachtgrond of het plaatsen van zend of reclamemast te realiseren. Maar ook, nog bestaande natuur opgaven vanuit de provincie te kunnen aanleggen. Rug recht en het algemeen belang voor ogen houden is onze mening in deze lastige opgave.

Programma 6

  • In dit programma komen openbaar groen en mobiliteit soms in conflict. Wij vinden dat bomen niet standaard moeten wijken als ze door groei te dicht op de weg komen. Ook het verkeer kan zich aanpassen aan de situatie. Wij willen dan ook dat de zeer waardevolle bomenlaan op de weg tussen St. Odiliënberg en Linne niet moet wijken voor het verkeer en vragen de wethouder bij het voornemen om dat wel te doen dit eerst voor te leggen aan de raad.
  • De PvdA wil dat de infrastructuur meer rekening houdt met de dieren die er leven en die een weg b.v. moeten oversteken. Concreet – Wij willen dat er nu eindelijk dassentunnels komen op de Grote Bergerweg. Is de wethouder bereid om hier geld voor te reserveren?
  • Het is goed om te zien dat het onderhoud van de fietspaden op de Meinweg in deze begroting is opgenomen. Wat we in deze begroting niet kunnen lezen is de fietspadverlichting tussen Vlodrop en Posterholt. We gaan ervan uit dat dit wel gerealiseerd wordt in 2022.

Programma 7

  • Hierin willen we de organisatie een compliment geven. Communicatie en dienstverlening zijn zichtbaar verbeterd. Helaas is het meldsysteem FIXI niet bij iedereen bekend. Meer aandacht hiervoor eventueel huis aan huis zou voor beide partijen positief zijn.
  • Een nog grotere plus voor de manier waarop het personeelstekort is opgepakt. De beste mensen voor een functie zijn niet altijd de mensen met de juiste diploma’s.

Lokale heffingen

Steeds meer gemeentes schaffen de hondenbelasting af. Wij hopen dat we in de volgende raadsperiode wel de meerderheid hebben om dat in Roerdalen ook te doen. De perceptiekosten (handhaving, heffings- en invorderingskosten) zijn bij de hondenbelasting al vrij hoog en neemt veel tijd in beslag van onze BOA. Bij het afschaffen van de hondenbelasting heeft de BOA meer tijd voor handhaving van overtredingen en overlast en de lasten voor het spekken van de gemeentekas wordt eerlijker verdeeld over alle inwoners.

Als laatste willen wij ons richten naar onze collega-raadsleden. Onze taak is onze inwoners goed te vertegenwoordigen. We stellen kaders en we controleren het college. Met name bij het laatste moeten we ervoor waken dat we niet zoveel email vragen stellen dat we het ambtelijk apparaat ‘gijzelen’ met het beantwoorden van alle vragen waardoor ze niet aan het reguliere werk toe komen. Met andere woorden vraag wat nodig is om een goed besluit te kunnen nemen. Vragen om je eigen kennis uit te breiden of nieuwsgierigheid te stillen, kunnen b.v. gesteld worden tijdens de beeldvormende bijeenkomsten.

Tot zover in 1e termijn.