Na een korte inleiding reageert iedere portefeuillehouder op de eerste termijn van de raadsfracties. Daarbij wordt de opbouw van de programmabegroting gevolgd.

Inleiding

Pandemie, klimaatverandering, duurzaamheid, kansenongelijkheid, energietransitie, stikstof, gasprijzen, polarisatie, woningmarkt. Als iets ons het afgelopen anderhalf jaar heeft geleerd is dat we niet alles in de hand hebben en de wereld om ons heen snel verandert. Wij willen (en moeten!) samen met de gemeenteraad en ambtelijke organisatie, binnen onze mogelijkheden, snel op deze veranderingen (kunnen) reageren. Dat vraagt iets van ons allemaal. Ieder vanuit zijn eigen rol en  verantwoordelijkheid maar altijd samen!  

De zorgen rond het gemeentelijke huishoudboekje staan, naast het gegeven dat er in maart volgend jaar een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, in de bijdragen van de verschillende raadsfracties centraal. Daarbij wordt heel nadrukkelijk gekeken naar Den Haag en wordt er gewezen op de gevolgen van de pandemie.

Wij hebben er heel nadrukkelijk voor gekozen geen wijzigingen in beleid aan te brengen. Wij kiezen dan ook nadrukkelijk voor stabiliteit en continuïteit en zullen tot op het moment dat er een nieuw college aantreedt dit beleid onverkort doorzetten.  

Als logisch gevolg op in Den Haag genomen besluiten t.a.v. jeugd en huishoudelijke hulp hebben we een fors te kort in de begroting. Los van het feit dat nu ook Den Haag erkent dat er iets structureel fout zit en we in 2022 incidenteel extra geld krijgen kiezen wij er bewust voor al het goede dat in Roerdalen gebeurd niet kapot te bezuinigen. Naar onze mening is het op dit moment zonder zware bezuinigingen onmogelijk structurele uitgaven – het goede in Roerdalen - uit structurele inkomsten te bekostigen. Wij kiezen er voor onze reserves in te zetten om zowel de begroting weer in balans te krijgen als de  kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Hierbij denken wij aan het centrumplan Herkenbosch, de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig toeristisch aanbod in het groen met Huttopia en de omvorming van het sociaal domein.  
Mocht bij de kabinetsformatie er ook structureel geld voor de gemeenten vrij komen dan laten we deze lijn niet los. Zo houden wij Roerdalen fit en financieel gezond.

Eerste termijn Jan den Teuling

Programma 1 krachtige dorpen

We zijn het eens met Democraten Roerdalen (DR) om bij het opgavegericht werken ook een evaluatie in te bouwen en succesfactoren te benoemen. Dat maakt het mogelijk om – zoals zij dat noemen – te leren van de missers en hobbels in het opgavegericht werken.

DR vraagt of de inhuur voor werkzaamheden in het accommodatiebeleid niet door eigen medewerkers kan worden uitgevoerd. Omdat het vooral specialistisch werk betreft (bijvoorbeeld architect en constructieberekeningen t.b.v. bijvoorbeeld de dorpsaccommodatie Vlodrop) is dit niet mogelijk.

Op dit moment bereiden we de in de raadsvergadering van juli goedgekeurde investeringen in de eerstelijnszorg voor. Dat wil zeggen dat we pas in 2022 de eerste resultaten inzichtelijk kunnen maken. Daarnaast ontvangt u nog dit jaar de tweede tussenevaluatie m.b.t de inzet van de orthopedagoog of gedragsdeskundige op de basisschool (DR).

Met als voorbeeld de fitheidstesten op school vraagt RL! vraagt zich af of de juiste kinderen mee doen en wat er met de scores of adviezen wordt gedaan? Alle kinderen doen mee zodat ook alle kinderen worden bereikt. De ouders ontvangen de resultaten met een gericht advies. Het is aan de ouders zelf hier vervolg aan te geven. In het kader van privacywetgeving mogen wij hierin niet sturen.  In samenwerking met de school en sportverenigingen leggen we wel een verbinding met (buiten)schoolse activiteiten zoals gezonde leefstijl en het beweeg- en sportakkoord.  

Programma 2 participatie, ondersteuning en zorg

DR vraagt naar de effecten voor Roerdalen inzake het wijzigen van de afspraken m.b.t. het woonplaatsbeginsel. De gemeente waarin de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan opname (verblijf in de instelling) woonde wordt verantwoordelijk voor de aan opname verbonden kosten. Wat dit voor Roerdalen betekent weten we nog niet. Vanuit de (verplichte) regionale samenwerking wordt in kaart gebracht wat dit in financiële zin voor Roerdalen betekent.

De PvdA wijst op de goede ervaringen in de gemeente Peel en Maas met betrekking tot de omvorming van het Sociaal Domein. Zoals al eerder toegelicht hebben we bij de planontwikkeling rond de omvorming heel goed rondgekeken en positieve ervaringen uit het hele land in onze plannen meegenomen. Het is leuk (en goed) te constateren dat onze aanpak opvalt en steeds meer gemeente naar ons kijken en de goede elementen overnemen.  

Vroegsignalering en armoedebeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Democraten Roerdalen (DR) vraagt wat de vroegsignalering concreet heeft opgeleverd en vraagt, net als Ons Roerdalen (OR), aandacht voor ouderen in het armoedebeleid. OR vraagt daarnaast extra aandacht voor het verhogen van het minimumloon, uitkeringen en pensioenen.

In ons armoedebeleid maken we geen onderscheid in ouderen en jongeren. Armoede is van iedere leeftijd. De voorzieningenwijzer, een belangrijk instrument in het bestrijden van armoede, is in de periode september – oktober 2020 in 4 situaties toegepast en heeft geleid tot een (gemiddelde) verbetering van het inkomen van meer dan 3%. In 2020 is er in 17 situaties hulp geboden in het op orde brengen van de financiële administratie van o.a. laaggeletterden door (bijvoorbeeld) een budgetcoach (DR)

Het is ons niet bekend wie er al dan niet een aanvullend pensioen heeft of een inkomen lager dan 130% van het minimumloon. Het is dus onmogelijk hen actief te benaderen (DR) en in deze te ondersteunen. Alhoewel het inkomensbeleid een verantwoordelijkheid is van de landelijke overheid onderkennen wij de zorgen van uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden, flexwerkers en minimumloners en de daaraan gekoppelde armoedeval. We zullen dan ook actief inhaken op alle initiatieven die hiervoor in Den Haag aandacht vragen (OR). Daarnaast blijven we ook in persoonlijke gesprekken met getroffen inwoners zoeken naar mogelijkheden armoede terug te dringen en te voorkomen. Op dit moment wordt het armoedebeleid geëvalueerd en wordt er een uitvoeringsplan 2022 opgesteld.  

RoerstreekLokaal! (RL!) wijst opnieuw op de problematiek rond de huishoudelijke hulp en de daaraan gekoppelde financiële belasting. Al in een eerder stadium hebben wij aangegeven bereid te zijn onorthodoxe keuzes – zoals u wellicht bekend heeft de gemeente Krimpen aan de IJssel, net als de gemeente Beesel, hierin het voortouw genomen en een inkomensafhankelijk systeem ontwikkeld – niet uit sluiten. De minister heeft hierop gereageerd door aan te geven dat, op het moment dat er voor een dergelijk systeem wordt gekozen, in te zullen grijpen. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden de kosten voor de huishoudelijke hulp terug te brengen  en zijn, zoals u bekend, ingehaakt op alle initiatieven die in deze lokaal, regionaal en nationaal worden ontwikkeld.   

Programma 6 mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

Het spreekt voor zich dat de reguliere onkruidbestrijding en maaien door het Team onderhoud wordt uitgevoerd (DR). Daar waar er sprake is van specialistisch, bijvoorbeeld machinaal,  werk wordt er, omdat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dit niet kunnen, een gespecialiseerd aannemer ingeschakeld.

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening  

DR wijst (heel terecht) op de in toenemende mate geautomatiseerde dienstverlening. Daar sturen we ook op. Voor velen is dit een voordeel. Je kunt – mits digitaal vaardig – 7 dagen per week 24 uur per dag in contact treden met de gemeente en bijvoorbeeld subsidie aanvragen. Niet iedereen is daartoe in staat. Ook voor die mensen zullen we er zijn. We moeten dit beter communiceren.

We leren van onze ervaringen (positief en negatief) met het ‘thuiswerken’ tijdens de pandemie. Deze ervaringen worden in onze nieuwe manier van werken verwerkt  en –  voor zover mogelijk en zinvol - op alle niveaus in de organisatie verankerd. Dat vraagt iets van onze medewerkers en de inrichting van ons gebouw en ICT voorzieningen. Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt de komende maanden verder ontwikkeld en ingevoerd (RL!)

RL! wijst op het belang van sturing en risicobeheersing. Los van het feit dat er in april volgend jaar een nieuwe gemeenteraad en nieuw college zal aantreden wordt in deze begroting het beleid (en visie) voor de komende jaren vastgelegd. De richting is duidelijk. In de reguliere planning- en control cyclus en de raadswerkgroep Roerdalen in Balans houden college en raad tot en met de verkiezingen  de vinger aan de pols en kunnen we, ook afhankelijk van externe ontwikkelingen, sturen op resultaat. Indien nodig reageren we en sturen we bij.  Na de verkiezingen is het bij de collegevorming en begrotingsbehandeling 2023 – 2028 de gemeenteraad die deze koers al dan niet wijzigt.   

Het compliment van de PvdA rond communicatie en dienstverlening geven wij graag door. De opmerking dat het Fixi – meldsysteem niet bij iedereen bekend is toont eens te meer aan dat er altijd iets te verbeteren valt.

Eerste termijn Monique de Boer

Programma 3 Veiligheid

Zoals sommige fracties al opmerken, hebben wij op het gebied van veiligheid een turbulente periode achter de rug. De Meinwegbrand, de coronapandemie, het opruimen van een zeer grote bom of chemisch afval, de overstromingen van de Roer. Wij zijn het Waterschap en de Veiligheidsregio zeer erkentelijk voor de hulp en professionaliteit waarmee wij als kleine gemeente ondersteund zijn. Al die tijd heeft de raad ons vertrouwen gegeven en gesteund in de lastige maatregelen die genomen moesten worden. Dank daarvoor!

Democraten Roerdalen informeert nog naar enkele specifieke punten waar we hieronder kort op in gaan.
De Politiecapaciteit is schaars. De burgemeesters van Limburg, verenigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg ( RBO), zetten in op een tweesporenbeleid om hier verbetering in te brengen.

  • Het eerste spoor is de lobby richting Den Haag voor meer capaciteit in Limburg, vanwege de bijzondere aard en ligging.
  • Het tweede spoor is de herverdeling van de politiecapaciteit binnen de eenheid Limburg op basis van een eerlijke verdeling van werklast. Hier is onderzoek naar gedaan. De resultaten worden neergezet in het nieuwe beleidsplan 2024-2027. In de aanloop naar het opstellen van dit plan zullen de gemeenteraden worden gehoord. U krijgt hierover binnenkort meer informatie vanuit de Limburgse Driehoek.

Het is van belang dat de Limburgse gemeenten niet tegenover elkaar komen te staan maar samen optrekken. Wij zien dit op de werkvloer tussen de verschillende basiseenheden steeds meer ontstaan en juichen dit toe. Onze chef basiseenheid Echt, Eric Saas, is met een werkgroep gericht aan het inzetten op het lokale gebiedsgebonden politiewerk. Dit gebeurt op basis van de vraag van onze inwoners en de zingeving van de politiemensen. Concreet komt dit neer op :

  • De medewerkers in dienst wanneer nodig.
  • Ruimte in de dienstplanning voor lokaal maatwerk in het politiewerk.
  • Bredere inzet van middelen en mensen.
  • Zingeving aan clusterwerken

In de cluster Roerdalen zijn één operationeel expert wijk en 3 wijkagenten verantwoordelijkheid voor de regie van de brede gebiedsgebonden politiezorg.

Meer toezicht op straat betekent overigens niet direct een verhoogd veiligheidsgevoel. Dat is subjectief. De zichtbaarheid, maar ook de laagdrempelige aanpak zorgt er wel voor dat we sneller signaleren. Het zorgt ervoor dat inwoners gemakkelijk met de boa’s of politie praten over waar zij tegenaan lopen. Essentieel is ook de voorlichting over maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen. Denk aan voorlichting over inbraakpreventie. Schuurtjes op slot en rolluiken open! Er zijn ook verschillende publicaties over cybercrime geweest. De publicaties worden teven geplaatst in de papieren media.

Wat betreft het onveiligheidsgevoel is er een toezegging gedaan om uw raad op de hoogte te houden van het coffeeshopbeleid in de aangrenzende gemeente Roermond. Momenteel loopt er nog een procedure met de huidige exploitant, die afgewacht wordt. Er is dan ook op dit moment geen nieuws te melden.

Voorkomen is beter dan genezen. Binnen de Risk Factory wordt met succes ingezet op het voorlichten van de basisschoolleerlingen (groep8) om ‘te leren handelen’ in allerlei voorkomende gevaarlijk situaties. Niet alleen de ‘klassieke thema’s’ zoals 112-bellen, verkeersveiligheid en brandgevaar komen aan bod. Ook actuele thema’s als sexting en digitale weerbaarheid worden getraind. Het is een eye-opener voor de jeugd en de scholen zijn blij dat ze het aanbod gebundeld krijgen gepresenteerd. Voor wat betreft de ouderen, die via de Ouderenbond (KBO) de Risk Factory kunnen bezoeken, wordt naast positieve gezondheid, denk aan eenzaamheid, ingezet op cybercrime en phishing.

Vanuit het Project Bluswatervoorziening in bestaande situaties (VRLN) komen een 3-tal locaties in beeld die in 2022 extra aandacht zullen krijgen. Bij de raming van kosten 2022 is in eerste instantie uitgegaan van 3 geboorde putten tot maximaal 8 meter diepte. Als het grondwater dieper is dan 8 meter dan moet dit opgepompt worden en zal de investering duurder uit kunnen vallen. De locaties zijn: Industrie Veldweg Herkenbosch, Sanering WML bij kasteel Aerwinkel en Hotel St. Ludwig.

Eerste termijn Martijn van Helvert

Uw raad maakt geen opmerkingen over de ruimtelijke ordening. Daaruit maken wij op dat u instemt met onze aanpak. Dat is terecht omdat wij de ruimte ordenen in de geest van de bestemmingsplannen en de gebiedsvisie die uw raad heeft vastgesteld.

In de komende maanden staat een aantal grote ruimtelijke projecten op de raadsagenda, die ook voorzien in de woonbehoefte. Zoals uw raad heeft besloten gaat het om inbreidingslocaties, dus nieuwbouw in de kernen, in plaats van aan de randen van de kernen in het buitengebied. We krijgen overigens wel regelmatig verzoeken van inwoners om te bouwen aan de rand van de kernen.

De bezetting in de teams Ruimtelijke Ordening en Vergunningverlening loopt nog steeds niet in de pas met de aanvragen die voortdurend blijven binnenkomen. Zoals wij uw raad al in juni schreven, wordt met alle macht gewerkt om aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen, zonder de kwaliteit daaronder te laten lijden.

Daarnaast zijn we momenteel in overleg met de vereniging van eigenaren van vakantiepak Posterbos om te komen tot beleid over het bestemmingsplan op het vakantiepark. Hierover zullen we u binnenkort informeren.

Eerste termijn Jan Smits

Programma 4 Economie, Natuur, Toerisme, Cultuur en Duurzaamheid

Demoraten Roerdalen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het fietspad aan de Rothenbacherweg. Recent is een onderzoek afgerond naar de haalbaarheid van het fietspad. Met de verschillende grondeigenaren (30) is een 1e contact geweest. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het merendeel van de grondeigenaren positief tegenover de plannen staat maar dat er ook een aantal knelpunten zijn. Momenteel wordt verder onderzocht hoe de knelpunten kunnen worden opgelost.
Goed onderhoud van wegen en fietspaden heeft continu onze aandacht, uiteraard wel binnen de financiële kaders die jaarlijks gesteld worden. Dit geldt ook voor onze trottoirs. Daar waar de begaanbaarheid van trottoirs als slecht wordt ervaren kunt u dit melden via ons fixi-portaal. Als de onderhoudstoestand slecht is of overlast veroorzaakt, mede in het kader van veiligheid, worden deze direct opgepakt.

Programma 5 Woonomgeving

Democraten Roerdalen vraagt of het college zich sterk wil maken bij de coöperatie, zodat niet alle huurwoningen naar mensen van buiten Roerdalen gaan. Wij bespreken dit onderwerp regelmatig met de coöperatie. Onder andere bij het maken van de prestatieafspraken, maar dit is niet afdwingbaar.

Een huisvestingsverordening met vergunningsplicht maakt het mogelijk om bij het toewijzen van huurwoningen personen met een maatschappelijke of economische binding met de woonregio of gemeente voor te laten gaan. Dit kan voor ten hoogste 50 procent van de toewijzingen aan woningzoekenden die, op bovenstaande wijze, gebonden zijn aan onze woningmarktregio Limburg. Van deze 50 procent kan maximaal 25 procent met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Roerdalen.

Uit navraag bij Wonen Limburg blijkt dat we nog ver boven deze getallen zitten. Zo kwamen in 2019 van de 110 nieuwe huurders,  70 (=63,7%) huurders uit Roerdalen, 34 (=30,9 %) huurders uit andere Limburgse gemeenten en 6 (=5,4%) huurders van buiten Limburg. Op dit moment heeft een dergelijke regeling dan ook geen meerwaarde. Deze cijfers blijven we monitoren. In lijn met de opmerking van Democraten Roerdalen geven we de coöperatie mee dat zij de huurders wijzen op de verantwoordelijkheden, hetgeen ook al gebeurd.

Alle fracties maken opmerkingen over woningbouw en –transitie. Er is sprake van een enorme krapte op de woningmarkt, ook in Roerdalen. De focus ligt daarom bij de uitvoering van principeverzoeken en plannen om te bouwen. Niet bij het terugdringen van de woningvoorraad. De PvdA geeft aan dat er meer vaart gemaakt moet worden met de realisatie van betaalbare huur- en koopwoningen. Wij doen er alles aan om, binnen de beschikbare capaciteit, initiatieven te doen slagen. Om zo nieuwe woningen, die passen bij de behoeftes, toe te voegen aan de voorraad. Bijvoorbeeld: Holsterveld, Centrumplan Herkenbosch, Petrusberg, Brombemke en Achtbaan Melick.

Daarnaast moet de gemeente, bij de behoefte aan woningen, de lange termijn niet uit het oog verliezen. De toekomstige demografische ontwikkelingen zijn hierbij van belang. Regeren is immers vooruitzien.

Op basis van de meest recente huishoudensprognoses (zie hiervoor: https://dataportaal-viewer.prvlimburg.nl/Dashboard/dashboards(externe link)) moeten we ervan uitgaan dat het aantal huishoudens in 2050 is afgenomen. Het is daarom van belang om, vooruitlopend op deze krimp en andere opgaven, ook al herstructureringsgebieden in deze omgevingsvisie aan te wijzen. Met andere opgaven wordt bijvoorbeeld aan duurzaamheid gedacht. Voor een aantal woningen uit de jaren 50 en 60 zijn de verplichte verduurzamingsmaatregelen te kostbaar t.o.v. de woningprijs. Door hierop vooruit te lopen, kunnen we plannen maken op welke wijze herstructurering en transformatie van de woningvoorraad op termijn kan plaatsvinden. Uiteraard zullen wij hierbij de realiteit niet uit het oog verliezen en de (demografische) ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen, zodat we hierop kunnen anticiperen. De fysieke herstructurering zal pas veel later plaatsvinden. We beschikken nu niet over de benodigde middelen.

De PvdA stelt dat het opstellen van een actief grondbeleid hard nodig is. Wij zijn het daarmee eens. Zeker gelet op het project “investeren om te renderen” om daarmee inkomsten te genereren voor ons als gemeente. We willen in februari 2022 het nieuwe grondbeleid ter besluitvorming aan de raad aanbieden.

Roerstreek lokaal vraagt, over de afvalverwerking, of het college nog kansen ziet om binnen de samenwerking met Leudal en Maasgouw, het ambitieniveau voor Roerdalen te verhogen en om kosten te verlagen. Als Roerdalen, maar ook binnen de samenwerking, zijn we continue op zoek naar kansen om enerzijds de kosten beheersbaar te houden maar ook om de doelstellingen te halen om de hoeveelheid restafval te verminderen. Op 1 januari a.s. starten we met het nieuwe afvalinzamelingssysteem. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Deze systematiek heeft zich in den lande reeds bewezen en leidt tot betere afvalscheiding en minder restafval. Wij zullen dit blijven monitoren en daar waar we kansen zien zullen we hierop inspelen. In ASL verband (Limburg breed) zijn we de nieuwe aanbesteding PMD verwerking aan het voorbereiden. Maasland doet hier ook aan mee. Op meerdere fronten zoeken wij kansen en werken we samen als ons dat voordeel oplevert. Een hoger individueel ambitieniveau betekent veelal wel een hogere prijs.

Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

De PvdA leest in deze begroting niets terug over de fietspadverlichting tussen Vlodrop en Posterholt. Dat klopt. Dit project is reeds besloten en zit wat uitvoering betreft in de afrondende fase. Enexis gaat op korte termijn de benodigde kabel aanleggen waarna de verlichting kan worden geplaatst. Naar verwachting is de verlichting in het tweede kwartaal 2022 operationeel.

De PvdA wil dat infrastructuur meer rekening houdt met de dieren die er leven en geeft aan dat er dassentunnels moeten komen op de Grote Bergerweg. Zoals ook al eerder aangegeven willen wij graag werk met werk combineren. Dat is wat ons betreft efficiënt werken. Als er op de Grote Bergerweg werkzaamheden aan de weg moeten plaatsvinden is dat het juiste moment om andere investeringen in de vorm van een dassentunnel te realiseren. Op de Leropperweg vindt nu een reconstructie plaats en worden 2 dassentunnels geplaatst.

Programma 8 Algemene middelen

De wens van Democraten Roerdalen voor een eigen raadsbudget is een politieke discussie ter besluitvorming in de gemeenteraad. Hierbij opgemerkt dat als er geen structureel budget is opgenomen de raad bij nieuwe initiatieven altijd het budgetrecht door bijvoorbeeld reserves aan te spreken.

Paragraaf Lokale Heffingen

De VVD verwacht vanuit Den Haag meer geld. Wij ondersteunen actief de lobby’s die via de VNG gevoerd worden om te komen tot structureel meer inkomsten. Evenals de VVD zijn we voorstander van zo laag mogelijke belastingen. Daarom is ons voorstel om de OZB tarieven niet extra te verhogen behalve de vorig jaar al afgesproken verhoging. Het is aan uw raad om de gewenste richting aan te geven.

Roerdalen in Balans

Ons Roerdalen zet vraagtekens bij Roerdalen in Balans in 2024 en geeft aan dat de gemeentelijke organisatie de tering naar de nering moet zetten en dat structurele uitgaven gedekt moeten worden met structurele inkomsten. Met deze laatste opmerking zijn wij het eens. Dat is ook de reden dat het project “Roerdalen in Balans” is ingezet. In de voorliggende begroting kunt u zien dat voor 2022 en 2023 al minder middelen uit de reserves hoeven te worden gehaald om de begroting in balans te krijgen. Analyse van de septembercirculaire leert ons dat we helemaal geen reserves hoeven aan te spreken om structureel in evenwicht te zijn. Wij zijn tevreden met deze ontwikkelingen en zal de uitgaven kritisch blijven volgen. We willen graag nog toevoegen hoe onze toezichthouder (de provincie) Roerdalen onlangs heeft beoordeeld naar aanleiding van een gehouden verdiepingsonderzoek:

De Provincie is van mening dat de financiële functie goed op orde is (de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau beoordelen worden op alle drie niveaus gemiddeld als goed beoordeeld); Als gemeente beschikken we nog steeds over een goede reservepositie, waardoor de gemeente bij tegenslagen kan beschikken over een goede buffer om tegenvallers zeker op de korte termijn zonder ingrijpende bezuinigingen kunnen opvangen.

Verder constateert de provincie dat we als gemeente beschikken over een ambitieus en vernieuwend plan van aanpak “Roerdalen in balans” om de meerjarige tekorten op te lossen. Het plan houdt, alleen al door zijn omvang, maar ook door de vele vernieuwende onderdelen wel een risico in dat niet alle financiële doelen (op tijd) gehaald zullen worden, maar verdient het om van de financieel toezichthouder de ruimte te krijgen. Wij kunnen we deze bevindingen alleen maar onderschrijven en zien in deze bevindingen de bevestiging dat we op de goede weg zijn.