Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Let op: U kunt zich pas inschrijven bij de gemeente als u daadwerkelijk op het nieuwe adres woont.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Meer informatie vindt u bij Emigratie doorgeven.

U kunt dit product direct bestellen en betalen via Formulieren of online een afspraak maken om uw verhuizing door te geven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Voor inwoning in een huurwoning  van Woningvereniging Wonen Roer en Maas (WRM) moet vooraf toestemming moet worden verleend door de verhuurder. Deze toestemmingsverklaring dient u te overleggen bij uw aangifte. Indien de woning niet geschikt is voor inwoning, weigert WRM toestemming te geven. U wordt dan niet ingeschreven op dit adres.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Bestuurlijke boete

Het invullen van dit digitale verhuizingsformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding. Iedereen heeft de verplichting een verhuisaangifte naar waarheid in te vullen, zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen, artikel 4.17 Wet basisregistratie personen. Wanneer men bewust niet de juiste gegevens doorgeeft, kan men beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Persoonlijke aangifte

Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Schriftelijke aangifte

In een schriftelijke aangifte dient u te vermelden

 • Uw naam en geboortedatum.
 • De namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen.
 • Uw oude adres.
 • Uw nieuwe adres.
 • De datum van uw verhuizing.

 

U dient de schriftelijke aangifte te ondertekenen en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij te voegen.

U dient ook (een kopie van) uw koop- of huurcontract te overleggen.

Indien u inwonend of samenwonend bent, moet u van de toestemminggever een kopie van het legitimatiebewijs meenemen, alsook een verklaring dat hij/zij akkoord gaat met uw inschrijving.

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt of als u bij iemand gaat inwonen, dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten tonen:

 • Een toestemmingsbrief van de hoofdbewoner.
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.
 • Uw geldige legitimatiebewijs.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Informatie"

Informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Heeft u geen DigiD dan maakt u gebruik van een PDF-formulier.

Heeft u wel DigiD, maak dan gebruik van het digitale formulier.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888