Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2019 de ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ heeft vastgesteld. Deze structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Roerdalen. In de structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2018 tot en met 2021) en met een doorkijk naar de lange termijn vastgelegd.

Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op kwalitatieve groei. De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de gemeenten woningbouw de komende jaren wenselijk vindt en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden over waar wel en waar geen woningen meer gewenst zijn. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen, bestemmingsplannen hebben dat wel.

Raadplegen

U kunt de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1669.SVWONEN20182021-VG01. Tegen de vastgestelde structuurvisie staan geen rechtsmiddelen open.