Jeugdhulp

In het jeugdhulpstelsel wordt uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van gezinnen en hun omgeving, zoals familie, vrienden en buurtgenoten. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en zoeken hulp binnen hun eigen omgeving. Zij bieden kinderen een goede basis om gezond en veilig op te groeien.

Zo snel en vroeg als mogelijk hulp bieden is tevens een belangrijk uitgangspunt in het jeugdhulpstelsel. Het tijdig opmerken van problemen bij kinderen en gezinnen is belangrijk. Medewerkers van plekken waar veel ouders/verzorgers en kinderen komen hebben een belangrijke rol. Denk hierbij aan scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, sportclubs en welzijnsorganisatie. Zij kunnen helpen met het tijdig signaleren van problemen en het ondersteunen van het gezin. Blijkt dat het gezin het probleem niet zelf kan oplossen? Dan wordt passende hulp geboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML).

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

De taken voor jeugdhulp zijn ondergebracht bij gemeenten. Dat betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) werken hierbij samen met het CJG-ML. Ouders/verzorgers en jeugdigen kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt op de website van het CJG-ML kijken voor meer informatie. Daar vindt u ook een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders voor Jeugdhulp Midden-Limburg. U heeft geen verwijsbrief nodig voor het CJG-ML.

Het centrum biedt gratis ondersteuning bij:

  • eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
  • complexe opvoed- en opgroeivragen
  • psychische en psychiatrische problematiek
  • vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
  • aanvragen van persoonsgebonden budget (pgb)
  • doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp

Contactgegevens

Telefoon: (088) 438 83 00 (iedere werkdag van 9.00-17.00 uur)
E-mail: info@cjgml.nl
Website: www.cjgml.nl (voor ouders/opvoeders)
website: www.justyoung.nl (voor jeugd 12+)

U bent welkom op de verschillende locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer informatie vindt u bij locaties en de openingstijden.

Ontevreden?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de desbetreffende instelling, kunt u terecht bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). U kunt hier praten met een vertrouwenspersoon.  Hij of zij werkt voor een aparte stichting (het AKJ) en is dus niet in dienst van een jeugdzorginstelling of de gemeente. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een gesprek met de gemeente of een jeugdzorginstelling en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Op www.akj.nl vindt u meer informatie en alle contactgegevens. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer (088) 555 10 00.

Melden calamiteiten en geweldsincidenten voor aanbieders van Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

Conform de Wmo 2015 en Jeugdwet moet de dienstverlener melding doen van iedere calamiteit die, en geweld dat bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Voor Wmo moet de melding bij de gemeente plaatsvinden, voor Jeugdhulp bij zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bij de gemeente. Op de pagina Calamiteiten en geweldsincidenten vindt u meer informatie hierover en/of over het doen van een melding via het meldingsformulier.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888