SML

Midden-Limburg staat voor een inrgijpende transitie: ontgroening, vergrijzing en op termijn zelfs bevolkingsdaling. Dit heeft gevolgen voor het voorzieningenaanbod in de regio. In de 2012 is Midden-Limburg (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg GOML) daarom samen met het Ministerie van BZK gestart met het nader in kaart brengen van de gevolgen van de bevolkingsdaling en de wijze waarop hierop geanticipeerd kan worden. In dat kader is in 2013 de Transitieatlas Voorzieningen Midden-Limburg uitgevoerd. Hierin zijn voor de thema's zorg en welzijn, primair onderwijs, sport en culturele voorzieningen toekomstscenario's ontwikkeld om om te gaan met deze demografische transitie. Tijdens 5 interactieve bijeenkomsten hebben in totaal 200 deelnemers discussie gevoerd over deze scenario's en input geleverd. In september 2014 is het eindrapport opgeleverd.

De transitieatlas voorzieningen geeft inzicht in de mismatches tussen vraag en aanbod van voorzieningen en mogelijke oplossingsrichtingen. Het vormt een kansenkaart zonder dat er in dit traject keuzes worden gemaakt. Het is wel een hulpmiddel om keuzes in de toekomst te ondersteunen. Het is zeker geen blauwdruk en de scenario's moeten dan ook gelezen worden als mogelijke uitwerkingsrichtingen.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888