We hebben eerder plannen gemaakt voor de ontwikkeling van de woonwijk Holsterveld in Vlodrop. Er staan nu 9 (huur) woningen. Maar vanwege de vastgoedcrisis is de verdere ontwikkeling van het plan stilgelegd. De 9 woningen liggen midden in het open veld. Dat past niet in het landschap. De straten zijn ook nog niet af. Daarom hebben we onderzocht hoe we de wijk kunnen afbouwen.

Onderzoek

We hebben een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. Dat is een onderzoek om te bekijken hoe de nieuwbouw het beste aansluit bij de omgeving. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar bestaande bebouwing, de wegenstructuur, kabels en leidingen en de aanwezige hoogspanningsmasten. En er wordt rekening gehouden met parkeren, de waterhuishouding en duurzaamheid.

Het resultaat van het onderzoek is uitgewerkt in een stedenbouwkundige schets. Dat is de tekening hieronder.

Een tekening van bovenaf over hoe de wijk Holsteveld eruit komt te zien.
Stedenbouwkundige schets Holsterveld

U ziet hier het bovenaanzicht van een stuk grond dat aan de bovenkant aansluit aan de Holsterweg en rechts aan de Van den Broecksingel. Vanuit dit aanzicht liggen linksonder de bestaande woningen. Rechts daarnaast komen de vrije kavels, in oppervlakte variërend van 670 m2 tot 1000 m2. Boven de vrije kavels komen de koopwoningen en huurwoningen. De koopwoningen liggen aan de linkerkant en bestaan uit 8 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen. De 10 huurwoningen liggen rechts daarvan, in twee rijen van 5 woningen met de achtertuinen tegen elkaar. Er komt een extra weg, met de bestaande woningen en vrije kavels aan de ene kant van die weg, en de koop- en huurwoningen aan de andere kant. Tussen alle huizen en wegen komen wat groen en bomen.

Het gebied onder de hoogspanningsmasten is nu nog met gras ingericht. We bekijken nog hoe we dit gebied een functie voor de gemeenschap kunnen geven. Bijvoorbeeld als groene ontmoetingsplek.

Vragen

Kunt u de tekening niet goed zien of lezen en heeft u wel interesse of vragen? Kijk dan onder het kopje ‘Meer informatie’ waar u terecht kunt.

Wat voor woningen komen er?

In 2018 hebben we een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat het aantal inwoners van Vlodrop gaat afnemen. Maar er is wel behoefte aan huurwoningen voor ouderen. Daarom bouwen we een aantal nieuwe huurwoningen voor ouderen.

Het bouwen, verhuren en beheren van woningen is niet onze taak als gemeente. We kunnen dus niet zelf zorgen voor de huurwoningen. Daarom hebben we in december 2020 met Wonen Limburg een intentieovereenkomst gesloten voor het bouwen van 10 (sociale) huurwoningen. Dat betekent dat we samen met Wonen Limburg onderzoeken of de bouw van 10 huurwoningen haalbaar is. Het is de bedoeling dat de huurwoningen levensloopbestendig zijn, dus ook geschikt zijn voor senioren. Inmiddels hebben we ook een verkoopovereenkomst en realisatieovereenkomst gesloten met Wonen Limburg. Heeft u interesse in een huurwoning? Neem dan contact op met Wonen Limburg.

Koopwoningen

We nemen tien levensloopbestendige koopwoningen op in de plannen. Ontwikkelaar Sellenra brengt deze in verkoop. Meer informatie vindt u op de website van Sellenra: www.holsterveld-vlodrop.nl.

Verkoop vrije kavels

Verder verkopen we zeven bouwkavels. Hierop kunt u een eigen woning bouwen. De kavels variëren in grootte van 670 m2 tot 1000 m2 en worden openbaar verkocht door middel van een loting. Inmiddels zijn voor kavels 1 en 2 kopers ingeloot. Heeft u interesse in één van de overgebleven kavels? Dan kunt u zich tot en met 18 juli 2022 inschrijven. Op 19 juli 2022 verloten we de kavels. De spelregels die gelden voor het inschrijven staan in een brochure. In deze brochure vindt u ook de belangrijkste bouwregels, grondprijzen, kavelgroottes en een inschrijfformulier. De brochure kunt u downloaden.

Planning

 1. Afgerond: Opstarten prijsvraagselectie ontwikkelaar -

  We schrijven in april een prijsvraag uit om de juiste projectontwikkelaar te vinden.

 2. Afgerond: Raadsbesluit over het openen van de grondexploitatie -

  Dit betekent dat daarna de grond verkocht mag worden. En dat de gemeente kosten mag maken voor het aanleggen van infrastructuur en openbaar groen,

 3. Afgerond: Keuze ontwikkelaar koopwoningen -

  Inmiddels is ontwikkelaar Sellenra aangewezen als prijswinnaar. Met deze partij gaan we voor maart 2022 de afspraken vastleggen in een overeenkomst. 

 4. Afgerond: Uitwerken stedenbouwkundig plan in een civieltechnisch plan -

  De praktische uitwerking van het plan wordt in december afgerond. Bijvoorbeeld voor afwatering, beplantingsplan en parkeervakken.

 5. Afgerond: Realisatieovereenkomst met woningstichting voor de 10 huurwoningen -

  We leggen de afspraken vast voor het bouwen en het beheer van 10 huurwoningen.

 6. Momenteel bezig: Opstarten bestemmingsplanprocedure en start verkoop vrije kavels -

  In november start de bestemmingsplanprocedure. De verkoop van vrije kavels loopt door tot ze allemaal verkocht zijn. Deze kavels worden door inschrijving en eventueel loting verkocht. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 18 juli 2022 .

 7. Nog te doen: Grondoverdracht huurwoningen aan woningbouwstichting -

  De woningstichting kan dan beginnen met het bouwen van de huurwoningen. Dit doen we na afronden van de bestemmingsplanprocedure en het sluiten van de overeenkomst. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Of heeft u ideeën voor de inrichting van het gebied onder de hoogspanningsmasten? Stuur dan een e-mail naar info@roerdalen.nl onder vermelding van Holsterveld Vlodrop.