Hoe ziet Roerdalen er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen en bewegen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Op deze pagina leest u alles over onze plannen voor Roerdalen.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie geven inwoners, ondernemers, bezoekers en de gemeente aan wat ze samen -met elkaar- belangrijk vinden voor Roerdalen. Nu én in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld over natuur en milieu gaan, maar ook over wonen, verkeer of gezondheid. Soms zijn dit zaken waar we trots op zijn en die we graag willen behouden en verbeteren. Maar er zijn ook zaken die mooier, beter of veiliger kunnen.

Door de invoer van de Omgevingswet is er één omgevingsvisie voor de hele gemeente. Eén visie over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Er wordt ook rekening gehouden met leefbaarheid en gezondheid. Deze plannen staan nu in aparte beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld in een structuurvisie, een woonvisie enzovoort. Bekijk hieronder het filmpje met de titel 'Omgevingsvisie Roerdalen' over de Omgevingsvisie.

Uitgeschreven tekst van de video 'Omgevingsvisie'

00:00:10
Jan Smits: Het afgelopen jaar hebben wij samen met onder andere inwoners en ondernemers gewerkt aan de omgevingsvisie voor Roerdalen. In deze omgevingsvisie staat wat wij belangrijk vinden voor onze omgeving. In dit filmpje ziet u de belangrijkste punten uit deze visie.

00:00:30
Voice-over: In de omgevingsvisie staat wat we voor de lange termijn belangrijk vinden voor onze fysieke leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld over natuur en milieu gaan, maar ook over wonen, verkeer of gezondheid. Het zijn dingen waar we trots op zijn en die we graag willen behouden, maar er zijn ook dingen die mooier, beter of veiliger kunnen in Roerdalen. De visie gaat echt over de hoofdlijnen voor Roerdalen, en dus niet over individuele plannen, zoals het bouwen van een woning of het starten van een bedrijf. De visie wordt later uitgewerkt in een omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt onze bestemmingsplannen. De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn belangrijke onderdelen van de nieuwe Omgevingswet die in 2022 inging. Deze wet voegt regels uit 26 verschillende wetten samen. Hierdoor zijn er minder regels nodig. De Omgevingswet wordt de basis voor alle regels over de fysieke leefomgeving. Maar welke keuzes maken we nu voor Roerdalen? Wat vinden we samen belangrijk? Hierover dachten inwoners, ondernemers, bezoekers en anderen afgelopen jaar mee, onder andere via vragenlijsten, informatiebijeenkomsten en werksessies. Dit alles leidde tot de volgende STIP op de horizon.

00:01:59
Speaker 1: Roerdalen is een landelijke, groene en duurzame gemeente, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. En waar iedereen gelukkig, gezond en veilig kan verblijven. Kortom Roerdalen is in balans.

00:02:16
Voice-over: Vervolgens werkten we de inbreng en de STIP uit in zeven thema's. Om leegstand te voorkomen bouwen we niet te veel. We bouwen naar behoefte. In het buitengebied bouwen we niet, alleen in de kernen. Grote uitbreidingswijken komen er ook niet meer. Bovendien gaan we onderzoeken welke wijken verouderd zijn en welke woningen we kunnen vervangen door duurzame nieuwe woningen. Tegelijk maken we zo ruimte voor ontwikkelingen die ons helpen om te gaan met klimaatverandering. Het dorpse karakter behouden we.

00:02:57
Voice-over: Ons landelijke en natuurlijke karakter willen we behouden en versterken. De ontwikkeling van natuur gebeurt rondom de Vlootbeek en de Roer. Hier zoeken we ook naar ruimte om water op te vangen. Open gebieden blijven open. Verder bieden we ruimte aan agrarische bedrijven om zich te ontwikkelen, maar dit moet wel duurzaam gebeuren. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden landschappelijk ingepast.

00:03:22
Voice-over: We zorgen ervoor dat Roerdalen zich toeristisch beter op de kaart kan zetten. Hiervoor maken we ruimte voor kleinschalige verblijfsrecreatie in het buitengebied en versterken we het recreatieve routenetwerk. Hierbij staat kwaliteit voorop en uiteraard met behoud van de natuurwaarden. We pakken kansen zoals het belevingspark, de Meinweg.

00:03:51
Voice-over: Inzetten op Klein Geluk uit Roerdalen en saamhorigheid blijft belangrijk. De maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen kunnen alleen blijven bestaan als er ook draagvlak is en inwoners zich daarvoor willen inzetten. We hebben ook voor ontwikkelingen zoals: vergrijzing, ontgroening en individualisering nieuwe initiatieven, zowel maatschappelijk als commercieel begeleiden we.

00:04:14
Voice-over: Startende kleinschalige bedrijven krijgen ruimte. Ook maken we ruimte voor een duurzame, vernieuwende agrarische sector die klaar is voor de toekomst. We geven agrarische bedrijven de mogelijkheid om hun activiteiten te verbreden of om te vormen. Op bestaande industrieterreinen komt ruimte voor het midden- en kleinbedrijf. We stellen kaders aan de doorontwikkeling van bedrijven, zodat er geen overlast voor de omgeving ontstaat.

00:04:48
Voice-over: Het stimuleren van positieve gezondheid vinden we belangrijk. Denk aan mogelijkheden om te bewegen. Ook zorgen we dat mensen zich veilig voelen. Verder zorgen we ervoor dat milieunormen niet worden overschreden. Waar nodig verbeteren we de verkeersveiligheid.

00:05:09
Voice-over: De energietransitie wordt belangrijk de komende jaren. Denk aan het opwekken van wind- en zonne-energie. Dit onderwerp pakken we los van de omgevingsvisie op. Verder spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals de opvang van water en voldoende groen. Ook gaan we zorgvuldig om met grondstoffen. We zetten in op hergebruik. Deze zeven thema's komen uiteindelijk samen in de omgevingsvisie. Bij de visie hoort ook een kaart. Daarop staan onderwerpen die aan een bepaalde plek gebonden zijn, bijvoorbeeld gebieden waar de natuur de ruimte krijgt, of waar woningen worden vervangen door nieuwe duurzame woningen.

Samen doen: Omgevingsvisie Roerdalen 2050

We hebben samen met inwoners, ondernemers en bezoekers gewerkt aan het opstellen van onze omgevingsvisie. Met al deze inbreng hebben we de omgevingsvisie Roerdalen 2050 opgesteld. Bekijk de omgevingsvisie op de website Regels op de kaart (code: NL.IMRO.1669.VISIEROERDALEN2050-VA01.) Heeft u nog vragen over de omgevingsvisie? Stuur dan een e-mail naar info@roerdalen.nl.

Omgevingsplan en omgevingsvergunning

De volgende stap is het uitwerken van de omgevingsvisie in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan, die maken wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen en verschillende verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 - 2025

Onze visie op wonen hebben we opgeschreven. Deze staat in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. Dit is de basis voor ons beleid op het gebied van wonen. Bouwbedrijven, woningcorporaties, ondernemers en inwoners kunnen de Structuurvisie als handleiding gebruiken. We hebben de visie samen met een aantal gemeenten opgesteld. Dat zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert. Ook de provincie Limburg deed mee.

Bekijk de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg op de website Regels op de kaart (plan-nummer NL.IMRO.1669.SVWONENML20222025-VG01).

Heeft u gevonden wat u zocht?