Logo Democraten Roerdalen

De veranderende overheid waarbij Provincie en Rijk steeds meer taken naar de gemeenten doorsluizen heeft ons extra werkzaamheden bezorgd, maar helaas hebben ze niet het geld erbij doorgegeven om de kosten te kunnen betalen. Dit leidt dat we meer geld uitgeven dan we ontvangen en daardoor is onze financiële situatie niet meer in balans. Het ergste hieraan is dat we miljoenen van links naar rechts moeten schuiven, maar dat de overheid er zo wel voor zorgt dat de gemeentekas verdampt. Helaas moeten we een flinke aanslag doen op onze reserves om het gat te dichten.

Potverteren om de gaten te dichten is niet de bedoeling van onze reserves. We willen liever andere dingen doen voor onze inwoners. Denk hierbij aan veiligheid, het sociale leven en leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. De begroting staat in het teken van veranderen, aanpakken en doorpakken!

De organisatie investeert in duurzaamheid, sociaal domein en de eigen organisatie. Deze ombuiging moet uiteindelijk leiden tot een sluitende begroting in 2024. We hebben de grote uitdaging om € 3.4 miljoen te bezuinigen en dat zal nog een helse klus worden. Jaren geleden besloot het rijk dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners moesten hebben. En omdat het rijk aannam dat kleinere gemeenten ook minder uitgaven hebben, hebben ze het gemeentefonds voor kleine gemeenten gekort.

In onze begroting hebben wij voorzichtigheidshalve al bedragen opgenomen van een daling van € 10 per inwoner in 2022 naar een daling van € 40 in 2025. (In 2022 € 206.000 minder, in 2023 € 411.000 minder en in 2024 € 617.000 minder. Dit kan uiteindelijk oplopen tot € 1 miljoen). Deze herverdeling komt bovenop de opschalingskorting van € 920.000 in 2025. Dus een totale mindering van € 617.000 + € 920.000 = € 1.537.000. Dit is een dramatische mindering.Geld dat we dan niet meer krijgen van het rijk, maar wat we wel hard nodig hebben.

Sturing en organisatie

Om ons uit de slob te helpen wordt er een reserve gevormd van € 1.000.000 voor de organisatiekosten, dit is incidenteel geld om de organisatie structureel om te bouwen. Jaarlijks wordt hier een bedrag ad. € 250.000 uit onttrokken. Het gaat om inhuren van specifieke kennis voor het deelproject “Investeren om te renderen” dat specifieke kennis vraagt. Daarnaast vraagt de uitvoering van het plan van aanpak om een sterke sturing, monitoring en borging van de resultaten.

Tijdens het spreekuur van 6 oktober jl. werd aangegeven dat deze post na 2024 vervalt. Men denkt dan te werken in zelfsturende teams in het sociaal domein. Wij vragen ons af of het werken met zelfsturende teams voor de gemeentelijke organisatie en met name het sociaal domein, is weggelegd? Hoe denkt de gemeente overzicht te houden en sturing te geven aan de zelfsturende teams? Het mag duidelijk zijn dat in deze vragen onze bezorgdheid naar voren komt!

U heeft ons hier al schriftelijk op geantwoord: “U heeft gelijk dat volledige zelfsturing teveel risico’s met zich meebrengt. Dat is ook de reden dat wij streven naar meer zelfsturing bij ambtenaren en (sub)teams gekoppeld met het terugdringen van overhead en meer resultaatsturing. Wij kiezen in die lijn dus nadrukkelijk niet voor volledige zelfsturing, het gaat juist om meer resultaatsturing met daaraan gekoppelde control en op termijn waarschijnlijk minder teamleiders waarbij ieder onderdeel wel hiërarchische leiding blijft houden. Daarmee voorkomen we de risico’s waarop u terecht wijst.”

Daarnaast wilt u de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen, zodat ambtenaren meer autonoom kunnen handelen. Hier hebben we toch grote vraagtekens bij, want wie controleert dan uiteindelijk nog? Wie stuurt op de uitgaven van de te vormen reserve van genoemde € 1 miljoen?

Programma 1 Krachtige Dorpen

Afronden accommodatiebeleid

Wij vinden het belangrijk het accommodatiebeleid zo snel mogelijk en op een goeie manier af te sluiten (bij voorkeur in deze raadsperiode). Ook dit draagt bij aan krachtige dorpen.

Er komt een huisvestingsplan onderwijs voor alle scholen in Roerdalen. Hier verdienen Posterholt en Vlodrop als eerste aandacht. Kunt u aangeven wanneer dit plan komt, mede gelet op de staat van onderhoud van genoemde scholen?

Programma 2 Participatie, Ondersteuning en Zorg

Omvormen Sociaal Wijkteam

Een ding is zeker de kosten in het sociaal domein moeten drastisch omlaag. Er komt één toegang naar het sociaal domein via het sociaal team en de huisartsen. Het sociaal team krijgt meer mogelijkheden en wordt uitgebreid met lichtere vormen van hulp op het gebied van jeugd en WMO. Dit is dan de basisondersteuning binnen het Sociaal Domein.

Het sociaal team krijgt hier een dusdanig belangrijke rol dat geen inwoner meer om hun heen kan. Dit vergt empathische aanleg van de medewerkers en een doortastend  vermogen. Worden medewerkers nog extra opgeleid om al de zaken te doorzien?

Algemene voorzieningen

Via de MER-SD willen we de groei van het WMO tekort door het lage abonnementstarief van € 19, afstemmen en zo mogelijk verminderen. Aangezien het rijk zelf dit abonnementstarief in het leven heeft geroepen vragen wij ons af hoe u dit denkt te gaan doen? Uw antwoord op deze vraag was: “Via de MER-SD het gesprek voeren hoe tijdens een keukentafelgesprek / contactmoment onderwerpen zoals eigen kracht en zelfredzaamheid nog meer benadrukt kunnen worden. En door het gesprek aan te gaan over de criteria waaraan inwoners moeten voldoen om een indicatie te krijgen.”

Dit antwoord geeft ons toch een vreemd gevoel, want mensen vragen niet voor niets ondersteuning aan, en het lijkt erop dat de mensen zo toch op de een of andere manier onder druk worden gezet. Kunt u toezeggen dat de mensen de hulp ontvangen die ze echt nodig hebben? Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking en veel mensen maken er dan ook gebruik van.

Beter passend specialistisch aanbod Jeugd en WMO

Betere kwaliteit van zorg, die op termijn betaalbaar blijft, door een overzichtelijk (kleiner) aantal kwalitatief goede aanbieders en gezamenlijke inkoop. Wij hopen oprecht dat het college hierin zal slagen en vragen ons af op welke termijn deze doelen, of deeldoelen hiervan, gerealiseerd kunnen worden?

Op dit moment hebben we nog 150 zorgaanbieders en dat aantal zal, naar onze mening,  toch naar beneden bijgesteld moeten worden. Hoe denkt u dit te gaan doen en op welke termijn?

De inzet van orthopedagogen wordt als positief ervaren. Wat levert dit bij aan het terugbrengen van de kosten van zorgverleners?

Armoedebeleid

Hier is extra inzet op kinderen en ouderen. Met onze motie hebben we specifiek ook de ouderen in het armoedebeleid kunnen opnemen. Wij zouden graag weten wat de stand van zaken op dit moment is met betrekking tot de ouderen in Roerdalen?

Is het budget dit jaar besteed en waaraan is het besteed?

Programma 3 Veilige Dorpen

Veiligheid is een gezamenlijke zorg van gemeente, politie en inwoners. Als we over het geheel bekijken staan we er als gemeente Roerdalen qua openbare orde en veiligheid niet slecht voor, maar er zijn enkele zaken die extra aandacht nodig hebben.

Diefstal uit woningen en diefstal uit garages c.q. garageboxen stijgen boven het landelijke gemiddelde. Wat gaan we eraan doen om dit cijfer naar beneden te brengen?

We zien het aantal HALT-zaken het laatste jaar weer flink stijgen van 55 zaken in 2018 naar 98 in 2019, dat is meer dan 75%. Hoe gaan we deze stijging een halt toeroepen?

Ook dit jaar komen wij als Democraten Roerdalen weer terug op het onveiligheidsgevoel, dit is nog steeds boven het landelijke gemiddeld. Wanneer gaan we hier eindelijk iets aan doen om dit onveiligheidsgevoel bij onze inwoners gedeeltelijk weg te halen?

Ook zien we bij de Prio 1 meldingen in Roerdalen nog een duidelijk verschil tussen wat gehaald moet worden 90% en wat gehaald wordt 70%. Ook hier weer opnieuw de vraag wat gaan we hieraan doen om dit percentage voor Roerdalen omhoog te halen.

Boa’s en politie waren afgelopen jaar meer zichtbaar in de wijken en wij vragen ons af of hierdoor meer zaken opgelost zijn?

Brandpreventie

Door de unaniem gezamenlijk gedragen motie voor Brandveilig Leven zijn veel mensen geïnformeerd en gewezen op de maatregelen die zij zelf in huis kunnen nemen. Wat ons betreft blijven we hiermee doorgaan.

Programma 4 Economie, Natuur, Toerisme, Cultuur en Duurzaamheid

Herijken gemeentelijk grondbeleid

Een concreet actiepunt in de vorige begroting was de grondverwerving ten behoeve van het fietspad langs de Rothenbacherweg. Het doet ons deugd dat u de opdracht verstrekt heeft om de grondaankopen te begeleiden en gezien het veiligheidsaspect worden we van de voortgang graag op de hoogte gehouden. Herijking gemeenlijk grondgebied fietspad Rothenbacherweg.

Gebiedsontwikkelingsprojecten Herkenboscherbroek, Flinke Ven en Schil van Montfort (initiatief van de LLTB)

Wij zijn voorstander om deze ontwikkelingsprojecten aan te pakken, maar wel 1 voor 1 aanpakken en afhandelen en dat er geen extreme kosten mee gemoeid mogen gaan. Wat is de stand van zaken m.b.t. deze gebiedsontwikkelingen? In principe zijn wij voor natuurontwikkeling in zijn algemeenheid.

Verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden

Kan er meer aandacht besteedt worden aan het onderhoud van bestaande wegen en fietspaden in het buitengebied en daar waar nodig de aanleg nieuwe duurzame fietspaden aan te leggen?  Uw antwoord hierop: “Wij onderhouden alle wegen in het buitengebied conform ons wegenbeleidsplan. De verharde wegen in het buitengebied zijn gecategoriseerd op niveau ‘laag’. De recreatieve routes krijgen daarbij meer aandacht dan de niet-recreatieve wegen. Extra investeringen in deze wegen of fietspaden is altijd is altijd mogelijk, maar nu niet voorzien. Dit kan o.b.v. prioritering en extra middelen. In de huidige begroting is  aandacht voor het fietspad Voorsterkerkpad (Varst) en fietspad Rothenbacherweg.”

Gezien onze huidige financiële situatie willen wij het voorlopig hierbij laten, maar wellicht komen wij er in betere tijden op terug.

Toeristische en recreatieve mogelijkheden bieden ook de uitstraling en het onderhoud van wegen en paden die zijn opgenomen in knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers door de gehele gemeente Roerdalen. Gaat uw aandacht hier nog steeds naartoe?

Aanpak verkrotting en leegstand

In de laatste jaren is het aantal agrariërs met 50 % afgenomen en deze tendens zet zich de komende jaren door. Democraten Roerdalen vinden het nodig en wenselijk om Voormalige Agrarische Bebouwing een andere (ambachtelijke) bedrijfsbestemming te kunnen geven en we hebben begrepen dat onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden onder andere deel uitmaakt van de omgevingsvisie en het nieuwe omgevingsplan. Wij zullen dit nauwlettend in de gaten houden.

Wat betreft de verkrotting. Met onze motie voor een herstructureringsfonds (welke unaniem in 2019 is aangenomen in de raad) kunnen wij wellicht een positieve invloed hierop uitoefenen. We zijn benieuwd naar de uitslag over de haalbaarheid van de het herstructureringsfonds (sloopfonds)?

Regionale samenwerking

Samenwerkingsverband SML, OML en Keyport: wat hebben deze organisaties ons de laatste jaren opgeleverd?

SML. De samenwerking binnen SML is in 2019 geëvalueerd en in 2019 en 2020 zijn de conclusies verwerkt. Dit heef geleid tot het uitwerken van een aantal prioritaire samenwerkingsopgaven, bijvoorbeeld de bestuursopdracht internationale medewerkers, waaraan in 2021 verder wordt gewerkt.

Kunt u aangeven welke andere prioritaire opgaven zijn opgesteld en wanneer daaraan begonnen wordt?

OML versterkt de Midden-Limburgse economie bij ruimtelijke-economische vraagstukken als gebiedsontwikkeling, herstructurering en de aanleg en verkoop van nieuwe bedrijventerreinen.

Wij hebben zo goed als geen bedrijventerrein, dus de vraag is welk economisch nut heeft dit voor Roerdalen?

Keyport Hier werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid als ‘triple helix’ samen. Keyport heeft grote ambities en zoals klimaatdoelen, de omslag van lineair naar circulair, arbeidsmarktvraagstukken, robotisering en digitalisering. Het streven is door meer focus, capaciteit en een intensievere (boven) regionale samenwerking meer provinciale, nationale en Europese middelen aan te trekken.

Los van de provinciale, nationale en Europese middelen vragen ze ook van alle aangesloten gemeenten een grotere bijdrage, die voor Roerdalen oploopt tot € 72.000 in 2024. Kan niet eerst naar de andere overheden gekeken worden voor middelen? En als Roerdalen wel meedoet wat krijgen we er dan concreet voor terug en wanneer?

Welke technologische ontwikkelingen zouden voor Roerdalen van toepassing kunnen zijn?

Duurzaamheid: investeren om te renderen

Zonnepark stort Montfort levert vanaf 2023 € 75.000 per jaar op.

Windmolens moet qua risico nog verder uitgezocht worden. Structurele opbrengst zou uit kunnen komen op € 625.000 per jaar. Investering uit eigen vermogen circa € 5 miljoen (afschrijving).

Wij willen ons specifiek richten op duurzaamheid, temeer omdat dit actueel is en in toenemende mate ook steeds actueler wordt. In het kader van structurele inkomsten te generen voor onze gemeente, en voldoen aan de energieopgave zijn wij van mening dat hier de oplossing kan liggen voor beide, dus 2 vliegen in een klap.

Idee kan zijn een energiepark boven op de Meinweg aan te leggen. Kunt u als gemeente hierin meegaan? Zou de gemeente dan willen participeren in deze energieparken?

Is het zo dat het rendement van deelname zorgt voor structurele inkomsten? Leveren windmolens en zonnepanelen een OZB heffing op?

Programma 5 Woonomgeving

Woonomgeving van onze inwoners

Woningvoorraad die kwalitatief goed aansluit bij de wensen van onze inwoners en een woningvoorraad die qua aantallen aansluit op de behoefte. Om zeker te weten waar behoefte aan is, is er een woonwensenonderzoek geweest onder onze inwoners. In 2019 is de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

De provincie schrijft de gemeenten via de Omgevingsverordening Limburg 2014 voortkomende uit de Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) regionale afstemming in een woonvisie voor, de huidige loopt 2021 af.

Democraten Roerdalen willen komen tot een woningvoorraad die aansluit bij onze demografische ontwikkeling. Bent u het met ons eens als we ons te zeer focussen op het terugdringen van onze woningvoorraad, dit krimp in de hand werkt? Laat de markt haar werk doen.

De frictieleegstand (2 %) is slechts een van de indicatoren waaraan wij kunnen aflezen of we een overschot of een tekort op de woningmarkt hebben, maar tegelijkertijd weten wij dat leegstand verschillende oorzaken kan hebben.

Denkt u ook dat, als er € 25.000 betaald dient te worden dat deze woningen niet in Roerdalen gebouwd worden, maar wellicht elders waar men niets of minder hoeft te betalen?

Verdunningsgebieden. Verminderen van woningen.

Of dit echt nodig is, zal de tijd moeten uitwijzen. Om deze gebieden nu al aan te wijzen vinden wij erg voorbarig. Bent u het hiermee eens?

Afronding wijk Holsterveld in Vlodrop

Hier gaat weer gebouwd worden. Vlodrop heeft deze impuls nodig en ook hier moet gekeken worden wat de mogelijkheden en wensen zijn. Wanneer denkt u de eerste woningen te kunnen gaan bouwen?

Nieuwe Afvalnota uitvoeren

De verwerkingskosten voor afval stijgen in snel tempo, daarom is het zaak dat we allemaal ons afval goed scheiden. GFT in de groene bak, Restafval uitsluitend in de grijze bak. Glas, papier, ijzer en textiel apart aanleveren. Alleen zo kunnen we onze kosten nog in de hand houden.

Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

De directe leefomgeving van onze inwoners. In 2021 Voorbereidingen treffen voor het realiseren van een nieuw fietsvoorziening langs de Rothenbacherweg Etsberg.

Duurzaamheid binnen de waterketen

Er is aandacht voor de relatie tussen de waterketen, ruimtelijke inrichting en watersysteem. Waarbij gezorgd wordt voor borging van waterkwaliteit- en waterkwantiteitsaspecten in boven- en ondergrondse plannen.

Wat zijn de concrete plannen en wat is al gerealiseerd? En hoe denken wij als Roerdalen de verdroging tegen te gaan?

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Dit programma gaat over HOE we werken, met als kernwaarden respect en gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. In 2021 is het verder optimaliseren van de werkwijze en speerpunt om tot verdere structurele lagere lasten te komen.

Begroting in balans

Verlagen van de kosten voor organisatie en bedrijfsvoering. Realisering in de eigen organisatie en SC MER ca. € 690.000 structureel in 2024. Blijft de organisatie dan nog voldoende slagvaardig?

Programma 8 Algemene middelen

Financiële positie van de gemeente Roerdalen

OZB wordt verhoogd naar 3.5 % (was 2.4 %) dus 1.1 % hoger dan de geraamde prijsindexering. Voor niet-woningen komt een extra verhoging. Dit is onzerzijds niet van harte, maar helaas een noodzakelijk kwaad.