Logo PvdA

Het brand(t) in Roerdalen! En dan hebben we het niet over de verschrikkelijke brand op de Meinweg in juni. Nee, het brand(t) in de geldkist van onze gemeente! De structurele uitgaven zijn groter dan de structurele inkomsten!

WMO, Jeugdzorg, de investeringen in de MER die maar aanhouden, lagere bijdrage van het Rijk per inwoner, geen opbrengsten meer uit de Essent gelden die belegd waren, zijn een paar redenen. Komt daarbij nog de incidentele kosten zoals de heftige brand op de Meinweg, de opschoonactie van het Elfenmeer en de economische gevolgen door de COVID 19 pandemie, waarvan we nog niet weten wat dat economisch met Roerdalen doet zorgt ervoor dat we nu 3,4 miljoen te kort hebben.

De maanden voorafgaande aan deze begroting hebben we met alle politieke partijen en onze ambtenaren gekeken hoe we zo vlug mogelijk deze ‘brand’ weer geblust krijgen. Het resultaat ligt nu ter besluitvorming voor en we hopen dat de plannen ook daadwerkelijk het gewenste resultaat gaan geven. En daar is zeker een hoop hoop voor nodig aangezien er veel acties in deze programmabegroting staan die uitgaan van aannames.

2021 is het laatste volle jaar waarin we onze taken, opgaven en onze eigen doelen voor deze raadsperiode in de begroting een plek proberen te geven. Het wordt ons echter in deze situatie niet gemakkelijk gemaakt om dat te bereiken. Om deze bijdrage wat meer structuur te geven zal er stapsgewijs worden ingegaan op de programma’s uit de begroting.

Programma 1: Krachtige dorpen

Juist in een periode als deze is het onwijs belangrijk dat onze burgers gezond blijven (zowel lichamelijk als mentaal). Onze gemeente zet al een tijd in op positieve gezondheid. Door de corona crisis zijn er in het afgelopen jaar weinig initiatieven ontstaan met betrekking tot deze positieve gezondheid. Er bestaat blijkens actiepunt 2 bij doel 2 de intentie om nieuwe interessante dorpsgesprekken te organiseren in 2021 rondom deze positieve gezondheid. Met de huidige vooruitzichten met betrekking tot de corona pandemie, zouden wij aan het college willen meegeven om voor deze bijeenkomsten in ieder geval steeds indien mogelijk een online alternatief achter de hand te houden.

Doel 3; actie 3 afronden accommodatiebeleid. Bij dit punt willen we het college vragen ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden maar wij zouden het echt heel erg vinden als we de buitenbaden moeten sluiten. Daarom willen we als dit dreigt te gebeuren eerst een overleg met de raad. Is het college bereid dat te doen?

Programma 2: Participatie, ondersteuning en zorg

Een van de grote uitdagingen waar we voor staan is het omvormen van het Sociaal domein. Onze mensen dienen in zowel beleid als uitvoering weer écht centraal te komen staan. Lokale passende ondersteuning is daarbij het doel waardoor de burger zich ook daadwerkelijk geholpen voelt. In verband met de maatregelen om Coronapandemie onder controle te houden willen wij binnen het sociaal domein speciaal aandacht vragen voor eenzaamheid. Veel activiteiten zijn gestopt. Hoe houden we de inwoners betrokken bij elkaar. Speciale aandacht is vereist voor onze jongeren. Voor hen zijn alle maatregelen extra zwaar.

Programma 3: Veilige dorpen

In programma 3 lezen wij de aanpak van het fenomeen ‘ondermijning’. Dit zijn veelal effecten van de georganiseerde drugscriminaliteit. Onder actie 1 wordt gesproken over het sluiten van drugspanden. Dit betekent als het ware dat iemand die een hennepplantage thuis heeft bedreven zijn woning 1 maand kan kwijtraken (Wet Damocles). Wij vragen ons af hoe het beleid van het college in een dergelijk geval uitziet?

Zou dit een dader niet juist nog verder de criminaliteit in werken aangezien hij buiten dat strafrechtelijk proces ook nog eens 1 maand dakloos raakt? Is er op dit gebied kort gezegd nog sprake van een individuele toetsing van de omstandigheden per geval door het college? En heeft het college inzichtelijk wat het sluiten van een pand op de lange termijn met de dader doet?

Bij actie 3 van hetzelfde doel zijn wij erg benieuwd naar de wijze waarop het college de meldingsbereidheid van de burgers wil vergroten op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Zijn hier al methoden van bekend?

Programma 4: Economie, natuur, toerisme en duurzaamheid

Doel 1; actie 4 Het is belangrijk om een bewuste afweging tussen de opbrengst en meerwaarde van gronden voor agrarische doeleinden en de opbrengst en meerwaarde wanneer dezelfde gronden worden ingezet voor klimaatdoelen of voor de productie van duurzame energie. Het is vooral NU belangrijk een bewuste afweging te maken waar opbrengst en meerwaarde van de schaarse grond in Roerdalen wordt ingezet. Is dat voor intensieve agrarische korte termijn winst of voor realisatie van duurzamere langetermijndoelen, denk hierbij aan klimaatdoelen, terugdringing van stikstof, tegengaan verdroging/vermesting, versterking en robuuster maken van natuur, (zo ligt er een afgesproken natuuropgave van 91 hectare, waarvoor financiële middelen vanuit het rijk en provincie ter beschikking zijn gesteld).

Actie 6, verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden: de droom van dit college is een transitie van Nationaal Park De Meinweg naar een grensverleggend als ook grensoverschrijdend belevingspark als inspiratiebron voor een nieuwe, actieve en gezonde samenleving. Wij denken hierbij aan het ondersteunen van burgerinitiatieven die meer bijen-insectenhotels willen plaatsen en voedselbossen willen aanleggen.

Net zoals we de Roer geen plek vinden om uitgebreid in te recreëren vinden we dat de Meinweg prima beleefd kan worden zonder hele infrastructuren erin aan te leggen en vol te hangen met wegwijsbordjes. Bewustwording van en educatie over de intrinsieke waarde van natuur zal daar een belangrijk speerpunt in moeten zijn. Er zal een balans moeten worden gevonden in de versterking van de natuur en de biodiversiteit en het gebruik/beleving door de mens. Beleving betekent niet uitwonen maar met respect de natuur omhelzen en er verantwoord, daar waar het kan, van genieten, de echt kwetsbare natuur zal hier van uitgezonderd moeten worden.  

Met betrekking tot het ruiternetwerk: in Duitsland gelden andere regels dan in Nederland. Je moet een gezondheidsverklaring voor je paard hebben. Je moet een Reiter-plakette hebben. En je moet rekening houden met andere regels. Krijgen de grensoverschrijdende ruiterroutes een vrijstelling hiervan?

Programma 6: Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

Bij de integrale projecten missen we de oriënterende fietspadverlichting tussen Vlodrop en Posterholt. Wij hadden graag bevestigd dat deze wel nog in de planning staat en willen graag weten wanneer deze gerealiseerd wordt. In 2021 staat de realisatie reconstructie Leropperweg gepland. Aangezien een vrijliggend fietspad bij deze reconstructie helaas niet mogelijk is vragen wij om bij deze reconstructie de fietser duidelijk zichtbaar de ruimte te geven op de rijbaan.

Groen draagt bij aan het geluksgevoel. Daarnaast zijn landschap en natuur belangrijk voor onze leefomgeving. Het groen is niet alleen onze grootste zuurstofproducent, maar het zorgt ook voor de zuivering van onze lucht en zorgt voor schaduw. Daarom vragen wij om ook binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk bomen te planten.