Logo VVD

Jaarlijks vindt er in alle overheidsgeledingen het ritueel van begroten en begrotingsbehandeling plaats. Zo ook in Roerdalen en wel in twee bedrijven één keer op papier één keer in woord. Een ritueel dat terugkijkend op planning zowel financieel als inhoudelijk vergelijkend met de realisatie de term rituele dans verdient.

Besturen van de gemeente en het uitvoeren van macht kan op verschillende manieren, in Roerdalen is de laatste jaren vooral gekozen voor de weg van de minste weerstand met stevige ruggensteun door de coalitie wordt elke tegenvaller met extra kredietvraag weggewerkt. Geijkte momenten om in te grijpen om te besturen worden niet voor herbezinning gebruikt.

Een dergelijke werkwijze kan een land heel lang volhouden een gemeente een beperkte tijd een onderneming of burger kan dat helemaal niet. De voorliggende begroting laat enig besef van urgentie zien. Opeens worden alle mogelijke methoden bedacht om geld te verdienen of op beperkte schaal geld te besparen.

Schoenmaker blijf bij je leest, boer bij je beest

De Nederlandse taal kent veel gezegden die gebruikt kunnen worden in de beoordeling van dit streven. Één daarvan is: “Schoenmaker blijf bij je leest, boer bij je beest.”

Een aantal van de voorstellen valt niet direct onder de gemeentelijke deskundigheden en zal hoe dan ook leiden tot de inhuur of aanstelling van extra personeel. De gemeente gaat zich als ondernemer gedragen in de markt waar zij ook zelf als bevoegd gezag optreedt, dat kan schuren maar wat erger is het kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Ik zal twee voorbeelden noemen, de gemeente gaat bijvoorbeeld één of meer windmolens bouwen en exploiteren. De gemeente vaardigt zelf in principe medewerking voor plannen uit en stelt bestemmingsplannen vast. Wetende dat er maar een beperkt aantal windmolens geplaatst kunnen worden betekent dit dat ondernemers aan het kortste eind trekken.

Een ander voorbeeld is het aankopen van landbouwgrond met als doel te gaan verpachten. De gemeente leent geld tegen een veel lager rentepercentage omdat het oordeel over  kredietwaardigheid gekoppeld is aan het zijn van een overheid. Ook dan staan boeren of investeerders op een achterstand in de markt.

Langs deze lat gemeten zijn alle voorstellen onder het mom van investeren om te renderen een vorm van meer of minder machtsmisbruik. Nog los van alle vervreemdingen van onroerend goed al dan niet met een langjarige subsidiebijdrage omdat het voor de gemeente niet rendabel was…

Een alternatief waar de VVD minder moeite mee heeft is investeren in onze verbonden partijen bijvoorbeeld de Waterleiding Maatschappij Limburg die in een traject van herfinanciering zit.

Heruitvinden van gemeentelijke taken

Aan de inkomstenkant zien wij dat er voor onze ondernemers via de OZB op de niet woningen een belasting verhoging van 35% in het verschiet ligt (opbrengst 2019 versus geraamde opbrengst 2024).

Wetende dat veel van onze ondernemers actief zijn in horeca en recreatie die met de huidige Corona crisis ongemeen hard getroffen worden een klap in het gezicht. 2020 en waarschijnlijk ook 2021 zullen de geschiedenis in gaan als rampjaren. Met uw uitgangspunt: “Wij gaan de zaak niet kapot bezuinigen.”  gaat u de komende jaren structureel meer geld uitgeven dan dat er binnen komt, de VVD vindt dat onverstandig.

Los van alle goede bedoelingen die uit de voorliggende begroting spreken zien wij geen besef van heruitvinden van gemeentelijke taken. Sterker nog we blijven doen wat we deden, schaven links en rechts wat bij en betreden de ondernemersmarkt.

Post onvoorzien

In deze roerige tijden is een post onvoorzien van € 100.000,- euro een lachertje, u doet dat omdat het moet niet omdat er een redelijke risico inschatting achter ligt. Risico’s kunnen op deze wijze alleen opgevangen worden met het inzetten van de algemene reserve wat feitelijk leidt tot een groter aandeel vreemd vermogen.

Zorgen

De veranderende financiële situatie laat zich het duidelijkst zien in de financiële kengetallen, de Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte  leningen die binnen deze meerjarenbegroting 16 keer zo groot wordt, een ongekende stijging en de solvabiliteitsratio die van ruim 45% zakt tot ongeveer 33%. Met veranderingen van deze omvang in deze kengetallen moeten alle alarmbellen gaan rinkelen.

In dit eerste bedrijf van de rituele dans der gemeentelijke begroting beperkt de VVD zich tot het uiten van de genoemde zorgen uw reactie op de inbreng van de gemeenteraadsfracties zal voor de VVD de input zijn voor het tweede bedrijf en daarmee ook het eindoordeel bevatten.

Namens de VVD fractie,

Herman Nijskens