Logo CDA

Middels de projectgroep ‘Roerdalen in Balans’ hebben zowel het college als ook de raad en medewerkers van onze gemeente laten zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen. Een heel moeilijke puzzel waarvan het eindresultaat nu voor ons ligt ter besluitvorming.

Wij hebben dus de gezamenlijke verantwoording genomen en betreuren het dan ook ten zeerste dat de uiteindelijke uitkomst van deze begroting voor het grootste deel afhankelijk is van personen die tot voor kort geen verantwoordelijkheid wilden nemen. Want het uiteindelijke regeerakkoord zal in grote lijnen richting geven aan hoe wij onze gelden kunnen gaan uitgeven en toch onze begroting sluitend kunnen houden.

Duurzaamheid, stikstof, bouwen, de gasprijs….. allemaal landelijke macro problemen die echter uiteindelijk wat betreft de uitvoering grotendeels weer op het bordje van onze en andere gemeenten wordt gelegd. Het beleid dat hiervoor nodig is loopt tevens nu ook vertraging op. Het is immers moeilijk haalbare doelen te stellen als je de richting van de landelijke beleidsmakers niet weet. En niet onbelangrijk, zonder passende maar zeker structurele financiële bijdrage vanuit de rijksoverheid zal onze uitdaging de komende jaren alleen nog maar groter worden. We hebben nu dus een begroting met een zeer grote onzekerheidsfactor in de bepaling van de haalbaarheid hiervan. Met klem en gezien het bovenstaande wijs ik erop dat hieraan de gemeente absoluut niet debet is.

Onze uitdaging zal erin moeten liggen om nieuw landelijk beleid te implementeren in het lokale beleid en de door ons gewenste doelen toch te behalen. Want als gemeente kunnen we niet stil blijven staan. Zo zal onze woningtransitie versneld doorgezet dienen te worden om zo aan de nijpende vraag naar, zeker ook door onze eigen inwoners, passende woningbouw.

Het probleem met de stikstof is tevens een behoorlijke uitdaging voor ons als gemeente. Los van de beperkingen met betrekking tot bouwen raakt dit ook de bedrijfsvoering van onze agrarische sector. Dit zal een grote uitdaging worden, temeer daar de geluiden die momenteel uit Den Haag komen zorgelijk en onwenselijk zijn.

Voorzitter, bovenstaande uitdagingen zijn slechts een kleine greep uit de vele uitdagingen waarvoor we als gemeente ‘aan de lat’ komen te staan, hier komen we in tweede termijn nog op terug. Wat wij als fractie als zeer prettig ervaren is dat iedereen vanuit haar eigen positie constructief de verantwoordelijkheid neemt en de wil toont om de vele uitdagingen in de toekomst aan te gaan.