Logo VVD

De samenleving heeft het afgelopen anderhalf jaar te maken gehad met een pandemie die op vele momenten en op vele niveaus buitengewoon zelfs onwerkelijk plaats vond. Ontwrichting van de reguliere zorg, ontwrichting van de arbeidsmarkt en economie maar bovenal veel menselijk leed. Met on-Hollandse steunpakketten zijn we door deze tijd geloodst. Dagelijks spraken wetenschappers elkaar publiekelijk tegen, hun goede bedoelingen leidden vooral tot verwarring en de zoveelste polarisatie. De vaccinatiebereidheid van het overgrote deel van de bevolking bracht het openbare leven stapje voor stapje bij de oude normaal.

Gemeentelijke processen lopen hoe dan ook door, zo ook het opstellen van een begroting die het gemeentebestuur in staat stelt uitgaven rechtmatig te doen. In een verkiezingsjaar is zoals gebruikelijk niet gekozen voor grote verschuivingen. De ingeslagen weg wordt vervolgd, bijbehorende tarieven berekend en daar waar mogelijk wordt geschaafd.

Hoewel de VVD liever bestuurt dan oppositie voert, zullen wij ook die rol op ons nemen en de o zo nodige tegenmacht vormen. Wij zullen blijven waken dat de goede besluiten genomen worden en daar waar nodig ons inspannen deze besluiten te verbeteren. Wij zullen dan ook met name opletten dat bij de gemeentelijke zoektocht naar geld niet vals gespeeld wordt en ondernemers een minimaal gelijk speelveld geboden wordt als de gemeente.

Wij blijven er aandacht voor vragen dat publieke middelen voor het algemeen belang en niet voor het individueel belang ingezet worden. Op leges mag geen winst worden gemaakt, maar er hoeft ook geen verlies op te worden geleden. De gemeentelijke belastingen moeten zo laag mogelijk gehouden worden en grote verspillingen van algemene middelen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zullen wij blijven aankaarten, aanvechten en zo nodig bestrijden. Als van inwoners en ambtelijke organisatie het uiterste verlangd wordt, kan het niet zo zijn dat miljoenen onnodig uit de gemeentekas verdwijnen.

Samenvattend:

  • Wij verwachten van Den Haag meer geld, geld dat de pijn in Roerdalen kan verzachten mits verstandig ingezet.
  • Wij verwachten van het college kostendekkende legestarieven voor kwalitatief goede gemeentelijke dienstverlening.
  • Wij willen aansturen op lage belastingen en verstandige besteding van de middelen.

Namens de VVD fractie
Herman Nijskens