Het logo van CDA Roerdalen.

Voorzitter,

De begroting ligt weer op tafel en het is aan de raad om hier invulling aan te geven. Het doet het CDA deugd om te lezen dat ons geluid goed hoorbaar is geweest en dat er op een aantal vlakken wordt verder gewerkt aan initiatieven die het CDA in voorgaande colleges begonnen was. Toch lijken de coalitiepartijen op een aantal punten van onze idealen af te wijken.

Allereerst willen we echter een punt van zorg uiten; en wel de personele bezetting van de ambtelijke organisatie. We hebben begrepen dat die behoorlijk uitgehold wordt en dat u – voorzitter – zich hard aan het maken bent om dingen te veranderen zodat het weer aantrekkelijk wordt voor ambtenaren om in onze mooie gemeente te komen werken. We hopen van harte – voor de burgers van Roerdalen – dat u slaagt in deze missie.

Dan terug naar de begroting; goed geformuleerde beleidslijnen. Een begroting waarvoor een compliment aan de ambtelijke organisatie op zijn plaats is.

Maar – en dan komen we ons inziens tot de crux – het kan niet bij mooie woorden in een lijvig boekwerk blijven. Er moet ook daadkracht bij het college zijn om de juiste dingen te doen die goed zijn voor Roerdalen. En die daadkracht missen we bij dit college.

Wonen

We lezen vele bladzijden over wonen. En we herkennen ons in het beleid zoals omschreven in de programmabegroting, Maar we vinden dit beleid niet agressief genoeg. Niet daadkrachtig genoeg. Er zijn te weinig concrete plannen voor de middel- en lange termijn. Als je in de toekomst wil bouwen moet je nu gaan ontwikkelen en dat gebeurt niet of nauwelijks. We lezen er tenminste niks over en deze begroting reikt tot 2026. Er liggen in de kernen nog voldoende plekken waar we kunnen bouwen en moeten die gaan ontwikkelen. Vanaf 2024 mogen we in NL 100.000 woningen extra bouwen, kijk dat wij daar ook iets van meepikken. We worden ook belemmerd door regels; maar ook de provincie heeft aangegeven dat rode contouren en komgrenzen aangepast mogen worden. Doe dat.

Verder vaart het college nog steeds op een oud onderzoek van ETIL dat krimp in onze gemeente voorziet; CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben aangetoond dat onze gemeente van 2021 tot 2035 met 3,5% gaat groeien! Gebruik dit uitgangspunt. En zorg dat de jeugd van Roerdalen in onze mooie gemeente kan blijven wonen. En dat er voor de ouderen levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Zonde als iedereen naar Roermond moet omdat daar wel volop gebouwd wordt.
 

Investeren om te renderen

Belangrijk onderdeel van Roerdalen in Balans. Echter dit krijgt geen prioriteit in de begroting. Jammer. We komen 1 concreet project tegen: de reclamemast. Of hebben we er enkele gemist? Er moeten meer projecten komen en dit moet prioriteit krijgen. Anders gaan we deze met z’n allen geformuleerde doelstelling nooit halen.

Duurzaamheid en groen

U heeft in de krant en tijdens de Gemeenteraadsvergaderingen kunnen lezen en horen dat wij geen voorstander zijn van windmolens in Montfort. Die komen er gelukkig ook niet. Voor ons is 1 plek in Roerdalen geschikt voor een energiepark met eventueel windmolens en dat is de Meinweg. Als blijkt dat ook dat niet kan dan is er ons inziens in Roerdalen geen plek voor windmolens. Wel zijn wij voorstander van meer zon op dak en vinden het prima dat particulieren en bedrijven geholpen worden met verduurzaming door energiecoaches.

Voorzieningen

Krachtige dorpen willen we allemaal. Goede voorzieningen zijn daarin belangrijk. En in deze tijd van kostbare energie willen wij graag de dorpshuizen, verenigingen, sportparken, kerken etc. extra ondersteunen. Het is belangrijk dat de verenigingen en stichtingen hun ding kunnen blijven doen voor het welzijn van ons allemaal. Toch gaan veel van de tactische doelen over jeugd en jongeren en weinig over ouderen. Natuurlijk de jeugd heeft de toekomst maar we zitten wel met een vergrijzende populatie. Dus meer focus op de ouderen en het ouderenbeleid zou wel passen.

Verder ontbreken meetbare doelen; we gaan met 100 jeugdigen in gesprek, natuurlijk een begin maar hoeveel zijn er? Is 100 dan structureel of een druppel op een gloeiende plaat? We gaan 20 gezinnen met basisondersteuning helpen; 20, maar hoeveel zijn er? In 2023 worden er in één of meer dorpen opgewaardeerde speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken gerealiseerd; welke, waar, hoeveel? Vaag. Graag e.e.a. meer vertalen naar meetbare doelen zodat wij als gemeenteraad ook kunnen zien welke resultaten er behaald zijn.
 

Armoedebeleid

De Gemeente is goed bezig om het sociaal domein om te vormen. We zien de eerste resultaten door een gerichte aanpak. Daar zijn we blij mee. Verder is het zeker nu belangrijk de mensen te helpen die maar net of net niet rond kunnen komen door de gestegen energieprijzen. Kabinet en ook Europa gaan hun steentje bijdragen. Mooi als Roerdalen dat ook gaat doen. Ook daarvoor zien we een taak weggelegd voor de Gemeente. Gelukkig is de wethouder bezig met initiatieven op dit gebied. 

Ondernemersklimaat

De ondernemers hebben we hard nodig om de dorpen leefbaar te houden. Helaas komen zij in de begroting nauwelijks aan bod. Onze bedrijventerreinen zijn redelijk vol en er zijn geen nieuwe gepland. Terwijl onze grote buur Roermond bedrijventerreinen uit de grond blijft stampen. Ook Roerdalen moet hier een agressiever en actiever beleid gaan voeren. De wethouder moet hier actiever worden. We hebben de ondernemers nu meer dan ooit hard nodig in om onze gemeente leefbaar te houden. Het motto ‘klein geluk Roerdalen’ komen we in de begroting niet meer tegen. Toch een van de belangrijkste marketingconcepten voor de gemeente Roerdalen. Jammer en we zouden zeggen; graag weer oppakken.
 

Agrariërs

Wij zijn een landelijke groene gemeente. Daar dragen de vele agrarische ondernemingen een behoorlijk steentje aan bij. Toch komen zij niet of nauwelijks voor in de begroting. En met het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet zullen de agrariërs het al moeilijk zat krijgen. Voor ons zou natuurontwikkeling alleen prioriteit moeten krijgen in N 2000 gebieden waarbij de vermogenspositie van de gemeente gegarandeerd moet zijn. 

Al met al een mooi stuk werk wat hier en daar nog bijschaving behoeft.

Maar zoals al gememoreerd; het stopt niet met een mooi geschreven boekwerk Wat we nodig hebben zijn mensen die dit uitvoeren, die zorgen dat er iets gebeurt. En, voorzitter, dat missen we in dit college. De aanpakkers, de doeners. De daadkracht. Dit college ontbeert daadkracht. Leuk dat het op papier staat, maar doe iets. Met de windmolens hebben we gezien dat we eindeloos lang de verkeerde kant zijn opgegaan. Met de tijdelijke huisvesting was het al niet veel beter. We haalden er zelfs de cover van de krant mee. “Roerdalen doet niet aan opvang” stond met koeienletters te lezen voor heel Limburg. Staan we dan met al onze plannen. Geen daadkracht. Zo jammer.
We hebben doeners nodig die dit beleid gaan uitvoeren, mensen met daadkracht. En nogmaals voorzitter, die daadkracht ontbreekt.

Dank u, tot zover de eerste termijn.