Programmabegroting 2023-2026 eerste termijn Democraten Roerdalen

Logo Democraten Roerdalen

We zijn tevreden over de uitgebreide Programmabegroting 2023-2026. Als we teruggaan naar de essentie van onze partij, dan kunnen we zeggen dat Democraten Roerdalen er zijn voor de inwoners van Roerdalen. Daar proberen we zo goed als mogelijk voor te zorgen, maar wat voor de een de beste keus is, is voor een ander de slechtste keus.
 

Waar willen onze inwoners dat wij voor zorgen:

 • Mensen willen gezond zijn, tevreden over hun leven, en toekomstperspectief zien voor hun en hun kinderen;
 • Mensen willen kunnen wonen en werken om zichzelf te verwezenlijken; 
 • Mensen willen dat hun kinderen in veiligheid kunnen opgroeien en dat zij en hun naasten veilig zijn;
 • Mensen willen goed onderhouden wegen en trottoirs en groen om zich heen;
 • Mensen willen als ondernemer kunnen ondernemen en als boer kunnen blijven boeren;
 • Mensen willen in deze tijd vooral hun rekeningen kunnen blijven betalen en niet in armoede geraken.

We willen dit puntsgewijs even belichten en onze zienswijze hierop geven.
 

Mensen willen gezond zijn, tevreden over hun leven, en toekomstperspectief zien voor hun en hun kinderen

Vanaf 2015 is de zorg doorgeschoven van het Rijk naar de Gemeenten. Hier worstelen we al jaren met het feit dat wij als gemeente geen professionals in dienst hadden die precies wisten hoe we het aan moesten pakken. Gevolg was grote financiële tekorten omdat we bij alle, ons bekende, instanties gingen aankloppen voor hulp en ondersteuning. Maar behalve dat de kosten alsmaar stijgen hebben we nog geen echte grote stappen kunnen maken. En daar hebben Democraten Roerdalen zorgen over. Op dit moment hebben we rond de 180 zorgaanbieders en dat aantal zal zeker gereduceerd moeten worden. 

Nu komen we bij de omvorming Sociaal Domein en zien de professionals en de huisartsen deze omvorming zitten, zoals we in de nota kunnen lezen. We hopen dat de nieuwe aanpak ook daadwerkelijk zijn vruchten zal afwerpen. Hier zal een meer persoonsgerichte aanpak gerealiseerd moeten worden. Het Sociaal Team is versterkt met meerdere takken van sport, zoals een budgetcoach. Bij sommige huisartsen is al inzet van GGZ-expertise in de basisondersteuning om jongeren te begeleiden zodat ze niet bij de jeugd-GGZ terecht komen. Opvangen aan de voorkant, voordat het probleem uit de hand loopt. Het spreekt voor zich dat ook volwassenen en ouderen hier terecht kunnen. Een paar goede gesprekken in een vertrouwde omgeving kan op voorhand soms al veel oplossen. Er komen nieuwe passende (lokale) vormen van makkelijk toegankelijke hulp voor de inwoners. Dit zijn experimenteertrajecten, waarvan in 2023 twee evaluatiemomenten volgen. Kunt u aangeven om welke experimenteertrajecten het gaat en wat uw ervaringen daarmee waren/zijn?

In de nota staat dat medewerkers van de MER SD 30 uur per week vanuit het Sociaal Team werken. Hier vragen wij ons af waarom maar 30 uur per week? Het Sociaal Team heeft er vele taken bij gekregen en moet intensief contact hebben met onze inwoners, hoe kunnen zij dit dan doen? Denk hierbij aan extra gezinsondersteuning voor complexe problematiek en gerichte inzet armoede en schuldhulpverlening.

Mensen willen kunnen wonen en werken om zichzelf te verwezenlijken 

Om te wonen hebben we huizen nodig. Ieder mens wil graag een dak boven zijn hoofd om zijn eigen vertrouwde plek te creëren. Dat kan als men genoeg geld heeft om een eigen woning te kopen, maar helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Er zijn dus sociale huurwoningen nodig die voor iedereen betaalbaar moeten zijn. Momenteel zijn er te weinig huurhuizen en appartementen met lift. De vraag is groter dan het aanbod en daar moet iets aan gedaan worden. Democraten Roerdalen verzoekt het college om met de woningcorporaties afspraken te maken dat mensen uit Roerdalen voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen. En als het mogelijk is dat de huurders in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Wij vragen om Meerjarige prestatieafspraken Roerdalen met Wonen Limburg vast te leggen. Hier vragen wij extra aandacht van het college om met Wonen Limburg afspraken te maken dat inwoners van Roerdalen voorrang krijgen bij de toewijzing van huurhuizen in Roerdalen. Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten zijn enorm lang. Kunt u deze afspraken met Wonen Limburg vastleggen?

Lokale prestatieafspraken actualiseren. Er komen meer ouderen en de huishoudens worden kleiner. Hierdoor ontstaat er veel vraag naar appartementen met lift en seniorenwoningen.

In de Omgevingsvisie Roerdalen 2050 zijn gebieden aangewezen waar we in de toekomst het aantal woningen willen verminderen. Dit noemen we verdunningsgebieden. 

De stelligheid waarmee dit in het programma staat spreken we graag tegen. Wij zijn van mening dat we eerst maar eens af moeten wachten of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Er zijn momenteel nog steeds te weinig woningen en met al de nieuwkomers zal dat eerder meer dan minder worden. Dus bij verdunningsgebieden hebben wij grote vraagtekens.

Kunt u aangeven waar u denkt dat verdunningsgebieden liggen?

Dan werken om zichzelf te verwezenlijken. Ieder gezond mens kan momenteel een baan vinden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven schreeuwen om mensen en dit kan iedereen een kans bieden om leuk en aantrekkelijk werk te vinden in de eigen regio. Werk geeft zelfvertrouwen en biedt de mogelijkheid om toekomstperspectief op te bouwen.

Er zijn echter ook mensen voor wie dit niet zo voor de hand ligt. Voor diegenen is er de Participatiewet. Er kan hulp geboden worden, want er zijn mensen binnen het Sociaal Team die u verder kunnen helpen of door kunnen verwijzen naar andere instanties. 

Accommodatiebeleid is grotendeels afgerond. Nu moeten in Herkenbosch en Vlodrop nog dorpshuizen komen. In Herkenbosch is al bekend dat door de kostenstijging van materialen de kosten hoger uit zullen vallen dan geraamd. In Vlodrop wordt allereerst begonnen met de Blokhut en daarna komt de lagere school, gekoppeld met de sportzaal en evenementenzaal en het buitenbad aan bod. We vragen ons af of al bekend is of ook hier de kosten zullen stijgen en hoeveel? 

Wat nog aan de orde moet komen zijn de jeugdhuizen. In Melick zijn hier al plannen gemaakt voor de herbouw van Kanijnsheide, gekoppeld aan de gemeenteloods.

Wij wijzen het college graag op de hoge energierekeningen van de verenigingen (met en zonder eigen gebouw), deze verenigingen kunnen hierdoor in nood komen. 

Wellicht is het goed dat de verenigingen erop gewezen worden, dat ze kunnen aankloppen voor financiële ondersteuning bij de gemeente. Bestaat die mogelijkheid en gaat u hiernaar kijken?

Mensen willen dat hun kinderen in veiligheid kunnen opgroeien en dat zij en hun naasten veilig zijn

Veiligheid is een groot begrip en raakt vele fronten. We hebben in de afgelopen jaren al de Meinwegbrand gehad en daarna kwam het hoogwater. Omstandigheden waarop op voorhand niet direct voor geparkeerd kon worden. Toch zijn die noodsituaties geklaard en zijn er lessen getrokken uit de situaties waarvan we in de toekomst (mocht het zich weer voordoen) beter en sneller kunnen handelen.

Hoogwater. Vorig jaar sloeg het noodlot toe en de dorpen Vlodrop, St. Odiliënberg en Melick werden getroffen door hoogwater vanwege overstroming van de Roer. Er werd toen met man en macht gewerkt om de situatie zo goed als mogelijk onder controle te krijgen. Nu is geconstateerd dat een aantal woningen uitgesloten gaat worden van bescherming door het Waterschap. Wij begrijpen niet dat gemeente Roerdalen dit zomaar laat gebeuren en Democraten Roerdalen wil dan ook graag weten waarom hiervoor gekozen is? Is dit op advies van het Waterschap? We kunnen onze inwoners toch niet bewust blootstellen aan dit gevaar. Ook zou het ons inziens goed zijn als hier een centralist aangesteld wordt, dus een persoon die de spin in het web is tussen Gemeente en Waterschap. Iemand de beslissingen neemt en aanstuurt en de mensen die hem benaderen (bellen) wijst bij wie ze moeten zijn en die zowel de Gemeente als het Waterschap aanstuurt. 

Dan de veiligheid op straat en in onze dorpen. Vergroten capaciteit en zichtbaarheid van de Boa’s en wijkagenten. Helaas komt er geen versterking in onze capaciteit van wijkagenten, maar het Rijk maakt ook geld vrij dat we gebruiken voor capaciteitsuitbreiding van onze Boa’s. Voor Roerdalen betekent dit een uitbreiding van 0,6 Fte. Deze extra capaciteit geeft de Boa’s iets meer ademruimte en flexibiliteit. Aangezien Roerdalen ook de nodige hotspots heeft voor handel en gebruik van verdovende middelen vinden Democraten Roerdalen het wenselijk dat de Boa ook buiten de reguliere werktijden gaat optreden, kan het college ons dit toezeggen?

Brandveiligheid. Een belangrijk onderdeel voor de jeugd blijft de Risk Factory. Ook in 2023 kunnen jongeren hier terecht voor thema’s als drugshandel en sexting. Maar ook onze andere inwoners voor brandveiligheid (in het bos) en veilig internetten. Daarnaast kennen we ook nog Brandveilig Leven voor volwassenen en ouderen. Wij vragen ons af of deze sessies nog gegeven worden of dat ze zijn opgenomen in de Risk Factory? 

Wat nieuw is, is dat het RIEC opleidingen geeft aan middelbare scholen. Om zowel leerlingen als docenten en ouders alert te maken op de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Dit is een goede zaak en we zijn benieuwd hoe die opleidingen ervaren worden?

In 2023 zal onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast worden. De APV zetten we als instrument in bij overlast, maar ook bij de aanpak van ondermijning. Dit vinden Democraten Roerdalen een bijzonder goede zaak, want als iets niet in de APV staat, dan is daar ook niet op te handhaven. Dus een prima instrument.

Mensen willen goed onderhouden wegen en trottoirs en groen om zich heen

Allereerst het groen om ons heen.

Roerdalen is een groene gemeente en daar zijn we trots op. De werkzaamheden in de openbare ruimte worden met veel zorg gedaan. Er zijn 29 mensen vanuit de Westrom bij de gemeente Roerdalen gedetacheerd en voor zover wij weten, naar tevredenheid. Dat zijn allemaal mensen die al jaren in het groen gewerkt hebben en daar ook kennis van hebben, maar die soms wat begeleiding nodig hebben. 

Het lijkt ons wel dat, gezien het aantal mensen in de buitendienst er minder taken uitbesteed hoeven te worden. Zelfs op de kerkhoven wordt al externe inhuur gedaan, dat lijkt ons echt overbodig. Kan hier eens naar gekeken worden zodat de externe inhuur in de buitendienst kan verminderen?

In diverse straten en wijken zien we oudere straatbomen die zorgen voor overlast door wortelopdruk et cetera. We begroten in 2023 een incidenteel budget van €150.000,- en werken in 2023 verder aan een structureel plan van aanpak.

Hierover hebben we al technische vragen gesteld, omdat sommige bomen erg oud en versleten zijn en soms zelfs een gevaar zijn omdat er takken kunnen afvallen. Het antwoord dat we op onze vragen kregen, was dat de bomen in het reguliere onderhoud werden meegenomen. Soms is het echter zo dat een gewaarschuwd mens voor twee telt en het wellicht beter is de bomen vooraf beter te onderhouden of zelfs te kappen. Hoe denkt het college hierover?

(Citaat uit de nota) “Inzetten op nationaal park (De Meinweg) nieuwe Stijl.

In lijn met de nieuwe Omgevingswet streeft het Rijk ook naar een integrale aanpak van maatschappelijke opgaven, allemaal in interactie en in samenwerking met de regio’s. Een voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling (transitie) van de Nationale Parken naar geografisch grotere landschapsparken. Het Rijk wil dat deze groeien naar parken van een grotere omvang zodat een nationaal park niet alleen bestaat uit zeer waardevolle natuurgebieden (Natura2000), maar ook de omliggende gebieden omvat. Deze gebieden samen moeten een ecologisch en landschappelijk geheel gaan vormen.”

Het Rijk kan best mooie plannen hebben, maar zijn ze ook uitvoerbaar en willen we dat als gemeente wel? Hoe zit het met de boeren die er grond bewerken, moeten zij die grond afstaan voor het ‘hoger’ doel, krijgen ze er elders grond voor terug (grondruil) of worden ze gewoon uitgekocht? Dus, wat zijn de consequenties voor de mensen die grond hebben liggen op de Meinweg?

(Citaat uit de nota) “Kaderrichtlijn water, Groene bergingen langs de Vlootbeek realiseren Deze Europese richtlijn heeft als doel de ecologische toestand van oppervlaktewater te verbeteren. Om dit te bereiken, verminderen we de overstorten op kwetsbaar water zoals de Vlootbeek en de Melicker Leigraaf.”

Stukken gelegen langs de Vlootbeek. Dit is in het stroomgebied van de Vlootbeek waar thans gronden worden opgehoogd door de natuurorganisatie die grond kwijt moet uit de ontgravingen van het Reigersbroek in Montfort. Het kan toch niet zo zijn dat op termijn kosten gemaakt gaan worden om landbouwgrond langs de Vlootbeek om te vormen naar natuur, die nu worden opgehoogd?

Zijn hier vergunningen voor afgegeven en hoeveel betaalt deze natuurorganisatie om deze grond te mogen storten? Een verdere vraag is of er vooraf ook grondmonsters zijn genomen?

Dan komen we bij de goed onderhouden wegen en trottoirs.

Het aanleggen van wegen, inclusief het vervangen van de rioleringen is een dure zaak. De kosten zijn enorm gestegen, maar we zullen toch moeten voldoen aan veilige wegen en trottoirs. Bij aanleg van nieuwe wegen worden de trottoirs langs die wegen automatisch meegenomen. Maar het mag duidelijk zijn dat het ons vaak allemaal te langzaam gaat. Wat nieuw is, is dat de omwonenden er meer bij betrokken worden en wij kunnen alleen maar aanbevelen dat de mensen zich ook melden en inzetten voor de verbeteringen van de wegen. Samen met de wegenbouwers en gemeente vooraf praten wat de beste mogelijkheden zijn. 

Er staan al enkele wegen op de planning zoals in Melick de Dorpsstraat en de Groenstraat. Hier is een werkgroep geformeerd, die mee zal praten over het ontwerp.

Wat nog steeds bij Democraten Roerdalen op het wensenlijstje staat is de aanleg van een fietspad langs de Rothenbacherweg. Nu is het erg gevaarlijk voor fietsers en de weg is smal. Zoals het nu in de nota staat wordt nog aan de aankoop van gronden gewerkt, maar wanneer denkt u hieraan te kunnen beginnen?

Mensen willen als ondernemer kunnen ondernemen en als boer kunnen blijven boeren

De ondernemers (MKB).

Door de hoge energiekosten raken veel ondernemers in een energiecrisis. Via facebook en in de krant konden we al lezen dat in Limburg circa 200 ondernemers failliet zijn gegaan door de hoge kosten. Met name bakkers, slager, frituren, sauna’s en andere bedrijven die veel energie moeten gebruiken zitten in een noodsituatie. Geen enkele ondernemer sluit graag zijn deuren, maar een pilsje of een frietje mayo voor € 6 is niet acceptabel voor de consument. En ook deze consument kan de prijzen niet meer betalen. In de krant stond ook al dat het Rijk de kleine en middelgrote bedrijven onder de armen gaat grijpen door hen een energiekorting te geven van maximaal 50%. Of dit ook gerealiseerd gaat worden moeten we nog afwachten. 

De agrariërs.

Het Rijk wil dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, en 100% reductie in 2050. Dit zijn zware maatregelen die het Rijk ons weer opgelegd heeft. Hoe kunnen we dit doen zonder onze boeren in het nauw te drijven? We zijn een plattelandsgemeente en onze agrariërs moeten in Roerdalen wel hun brood kunnen verdienen. 

Als onze boeren hun land gedwongen moeten afstaan of verkopen en als hier dan woningbouw op gepleegd zal worden, dan komen we nog verder in de problemen. Want waar woningen gebouwd worden ligt alleen maar steen en beton en kan het water niet meer door het weiland opgenomen worden. Hier moet vooraf goed over worden nagedacht en alle consequenties dienen vooraf in kaart gebracht te zijn.

Democraten Roerdalen hopen dat de afbouw van de veestapel in Roerdalen mee zal vallen en dat onze boeren gewoon weer verder kunnen boeren en dat hun bedrijf naar de volgende generatie over kan gaan. Heeft het college er al zicht op of in Roerdalen boeren uitgekocht gaan worden en gaat u dan tijdig met die mensen in gesprek? Wij zijn geen voorstander van gedwongen situaties, daarvoor hebben we elkaar te hard nodig. De boer produceert ons eten. Wordt hier ook gekeken naar de industrie? En hoe denkt u die aan te pakken?

Mensen willen in deze tijd vooral hun rekeningen kunnen blijven betalen en niet in armoede geraken

In de huidige tijd ondervindt elk gezin spanning en stress door de torenhoge prijzen. De inflatie haalt ons bijna dagelijks in, maar de lonen stijgen niet dusdanig. Dus gezinnen teren in en op een gegeven moment is het echt op. De energiecrisis ligt als een havik op de loer en mensen met een variabel contract hebben hun energiekosten 2 tot 3 keer zien stijgen. Een beangstigende situatie, waar niemand zich meer uit kan redden. Gelukkig heeft het Rijk dit ook ingezien en komt er voorlopig een energieplafond. Benzineprijzen stijgen abnormaal, maar toch zal de auto moeten rijden willen we op het werk komen.

Nu hebben we ook de koopkrachtcrisis. Door de enorme inflatie zijn de levensmiddelen, groenten en fruit, producten waar we uit moeten kiezen wat het gaat worden. Kan het nog samen of moeten we de keuze maken van het een of het ander. Dit valt voor niemand mee, maar zeker niet voor onze mensen met een minimum inkomen. 

Niet voor niets gaan er veel meer mensen naar de voedselbank voor hun dagelijkse levensmiddelen. In Nederland zouden we ons hier eigenlijk voor moeten schamen dat het niet anders kan. Helaas heeft het Rijk alles weg geprivatiseerd en moest de marktwerking zaken goedkoper maken. Maar het tegendeel heeft zich al bewezen. 

Als onze regering zo door blijft gaan, worden de rijken nog rijker, de armen nog armer en grote bedrijven worden gespaard of krijgen zelfs belastingvoordeel. Het MKB zal misschien massaal failliet gaan en daar is echt niemand mee geholpen want dan krijgt een aantal grote bedrijven het monopolie in handen.

De gemeente voert gesprekken met sleutelinstanties als de voedselbank en het jeugdfonds. En hoe mensen met betalingsproblemen het beste bereikt kunnen worden. Ook is in 2022 gestart met de gemeentelijke aanpak voor energiearmoede. Wij vragen ons af of deze aanpak van energieadvies door energiecoaches en het verstrekken van energiebesparende maatregelen al in voldoende mate gewerkt heeft? Kunt u aangeven hoeveel gezinnen al geholpen zijn?

In 2023 geeft u specifieke aandacht aan de groep ouderen met alleen een AOW-uitkering. Er zijn signalen van armoede en eenzaamheid. Hier hebben Democraten Roerdalen al jaren om gevraagd en wij voelden ons roepende in de woestijn, en dan toch eindelijk wordt dit probleem opgepakt waarvoor onze hartelijke dank! Alleen jammer dat pas in 2023 hiermee gestart wordt, voor menigeen kan dat te laat zijn. Kunt u ons aangeven of het niet mogelijk is om in 2022 te starten en zo niet wanneer u dan in 2023 gaat starten?

Taken die erbij komen

Doorontwikkelen warmtetransitie

De warmtetransitie heeft als doel om in 2030 het gasverbruik van de gebouwde omgeving minstens 20% gereduceerd te hebben in vergelijking met 2021. Er zullen dus huishoudens van het aardgas af moeten. Bij nieuwbouw kan dat per direct gerealiseerd worden, maar bij bestaande huizen zal dat nog de nodige obstakels met zich meebrengen. Of dat dan realistisch is zullen we moeten afwachten. Bovendien willen we door zelf te investeren in duurzame energieprojecten kosten besparen of nieuwe inkomsten realiseren.

Democraten Roerdalen heeft een amendement gemaakt dat mede ingediend werd door Roerstreek Lokaal!, PvdA/GroenLinks en CDA. Hiermee willen we laten uitzoeken of het Meinwegplateau geschikt is om windturbines te plaatsen en zonnevelden te leggen. Dat onderzoek moeten we afwachten en wellicht kunnen we op het Meinwegplateau voldoende energie opwekken om onze doelstelling te halen. Daarnaast wordt in het amendement ook nog geld ter beschikking gesteld om te zoeken naar alternatieve energiebronnen.

In het Linnerveld zijn 4 van de 5 initiatieven voor zonneweiden gesitueerd om en nabij 6 van de 9 woningen in dit gebied. Door Democraten Roerdalen zijn in het verleden bij het vaststellen van de beoordelingsmatrix beter gesitueerde plekken aangegeven, nl. tussen de A73 en de stort. Ook een initiatief langs de A73 heeft het bij de beoordeling niet gehaald, waarom niet?

Afronden van het haalbaarheidsonderzoek naar de reclamemast langs de A73

Eind 2023 staat op de planning dat dit wordt uitgevoerd, waarna de 1e inkomsten in het eerste kwartaal 2024 binnenkomen. We verwachten € 25.000 inkomsten te genereren met reclamepakketten. Dat zijn de baten, maar hoe hoog zijn de kosten om de reclamemast te plaatsen? En zijn hier jaarlijks terugkerende kosten mee gemoeid?

Invoeren van de Omgevingswet en werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor het samenvoegen van wetten (26) en een vereenvoudiging van de regels. Of dat allemaal van een leien dakje gaat zullen we moeten afwachten. Een ding is zeker vergunningaanvragen kunnen dan sneller gaan, maar zullen wel duurder zijn omdat men ook zelf onderzoek moet laten uitvoeren. Of het ook echt een verbetering op gaat leveren dat vragen wij ons af? Het invoeren van de Omgevingswet is nog een complexe materie en het is nu al duidelijk dat deze is uitgesteld tot juli 2023.

Er komen ook weer nieuwe wettelijke taken

In 2022 is de nieuwe inburgeringswet van kracht en is de doorontwikkeling en decentralisatie van het beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO), bemoeizorg en preventie (B&P) en de regionale samenwerking tot stand gekomen. We begrijpen dat u pas bezig bent, maar kunt u al iets vertellen over hoe de oude situatie was en wat de meerwaarde van deze nieuwe taken is? En is er uitzicht of we deze taken ook waar kunnen maken?

Extra begeleiding noodopvang vluchtelingen

Het Rijk zal naar verwachting extra verplichtingen opleggen. Wij zetten in op extra begeleiding van de noodopvang. Deze extra inzet is nodig voor de integratie van alle nieuwe mensen in Roerdalen (nieuwe opgaven statushouders plus Oekraïense vluchtelingen). Hier gaat het niet alleen om inzet voor integratie, maar ook het beschikbaar stellen van huizen voor de nieuwkomers. Uiteraard is het allemaal nodig, maar hoe leggen we dat uit aan onze eigen inwoners die al jaren op de wachtlijst staan voor een huurwoning?

(Prioritaire/speerpunt programma overstijgend): Project tijdelijke woningen in alle dorpen

Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente voor 240 personen tijdelijke huisvesting realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. Deze 240 personen worden evenredig verdeeld over de 6 woonkernen. Democraten Roerdalen zijn bij de informatieavonden geweest en we kunnen stellen dat het er soms turbulent aan toe ging. Begrijpelijk want als je zelf een koopwoning bezit en je krijgt tijdelijke woningen in je straat of buurt dan levert dat beslist verzet op. Denk bijvoorbeeld aan de huisontwaarding of hoe zal de buurt er dan uit gaan zien en welke mensen komen er wonen? Allemaal vragen en onzekerheden waar niemand op zit te wachten. Is al bekend of er planschadezaken komen?

Dat er nu ook tijdelijke woningen komen voor onze eigen mensen, de zogenaamde spoedzoekers vinden wij een goede zaak. Het is wel zo dat die spoedzoekers (bij scheidingen) of starters beter een vaste woning toegewezen kunnen krijgen. Dan kunnen ze blijven wonen. Voor al de extra werkzaamheden is in 2023 vervangingscapaciteit nodig, maar ook voor de inhuur van externe expertise zoals een rentmeester en milieutechnische adviesbureaus. Kunt u ons aangeven of de Provincie of het Rijk deze mensen gaat betalen? Want de opdracht voor huisvesting is ons van hogerhand opgelegd.

Hoe staan we ervoor

In de afgelopen jaren hebben we crisis na crisis gehad, bijna beangstigend hoe we ons hier toch doorheen geslagen hebben.

 • Het begon met de coronacrisis van twee jaar en corona ligt nog steeds op de loer. We hopen echter dat door de vaccinaties de ziekte in een mildere vorm zich zal uiten en dat er geen doden meer door zullen vallen. De eenzame afzondering van ouderen op hun kamer in het verzorgingstehuis wil niemand meer meemaken.
 • Natuurbrand op de Meinweg
 • Hoogwater door overstroming van de Roer
 • Stikstofcrisis
 • Energiecrisis
 • Koopkrachtcrisis

Een aantal (incidentele) uitgaven hebben in de begroting 2022 voor hogere lasten gezorgd (o.a. Energie compensatietoeslag, onderwijsachterstandenbeleid, inburgering, Aanpak energiearmoede)

Als we kijken naar de begroting van 2022 dan zouden we een tekort van - 2.814.000 hebben. Maar hierin is de decembercirculaire nog niet verwerkt, en dan komt er een beter bedrag uit. Welk bedrag we nog zullen ontvangen dat horen we pas in de raadsvergadering van 10 november 2022. Om de tekorten in de tussenliggende jaren op te kunnen vangen is bij de begroting 2021 een reserve “Afdekken tekorten” gevormd van € 4,35 miljoen. Bij de begroting 2022 werd duidelijk dat we hier voor de jaren 2022 tot en met 2024 geen beroep op hoeven te doen.

De belangrijkste effecten als gevolg van de meicirculaire 2022 zijn: de ontwikkelingen van de accressen en de herverdeling hebben voor 2023 een positief effect van € 4.169.000 dat oploopt naar € 5.732.000 in 2025 en € 2.921.000 in 2026. In de jaren 2023 t/m 2025 zijn de volumeaccressen vastgeklikt. Vanaf 2026 heerst er nog veel onduidelijkheid over de berekeningswijze van de Algemene Uitkering (AU). Op dit moment is het accres voor 2026 en verder niet berekend, maar heeft het Rijk deze vastgezet op plus van € 840 miljoen op de stand van de septembercirculaire 2021. Dit is een stuk lager dan het niveau van het accres in 2025.

Hoe dan ook is het tijd om op de kleintjes te letten. Mochten we in de zwarte cijfers geld overhouden dan nog moeten we zuinig zijn, want de inflatie kan ons elk moment inhalen.

Tot zover in 1e instantie.