Bent u het niet eens met een besluit van ons? Bijvoorbeeld met het verlenen of afwijzen van een vergunning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Wat moet ik doen?

Stuur uw bezwaar naar ons op. Zet de volgende informatie in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat (een korte omschrijving met vermelding van het kenmerk dat boven ons besluit staat)
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Verstuur uw brief naar ons postadres.

Vraag voordat u bezwaar maakt eventueel het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies. Of vraag een overleg aan met de medewerker die over het onderwerp gaat.

Hoe gaat het verder?

Als u een bezwaarschrift indient, dan vindt eerst premediation plaats. Premediation is een gesprek met de teamleider/behandelend ambtenaar van de gemeente. U bespreekt dan samen het besluit, uw bezwaar en mogelijke oplossingen.

Als premediation niet tot een oplossing leidt, leggen wij het bezwaar voor aan de externe commissie bezwaarschriften. Dat is een commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de afhandeling van het bezwaarschrift. Wij nemen vervolgens binnen twaalf weken een besluit, gerekend vanaf de uiterste datum dat u bezwaar kon indienen. Deze termijn kan eventueel worden verlengd met zes weken. Hierover krijgt u dan bericht.

Niet eens met de beslissing

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bij de rechtbank digitaal in beroep gaan via rechtspraak.nl (via DigiD). U kunt ook schriftelijk bij de rechtbank een beroepschrift indienen. U vindt het adres in ons besluit.

Niet op tijd beslissen

Heeft u een bezwaar ingediend en reageren wij niet op tijd? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Dit betekent dat u ons vraagt binnen twee weken een besluit te nemen. Doen wij dit niet, dan moeten wij een bedrag aan u betalen voor elke dag dat we te laat zijn (maximaal 42 dagen). Dit bedrag heet een dwangsom. De dwangsom is de eerste veertien dagen € 23,- per dag, de veertien dagen daarna € 35,- per dag en de overige dagen € 45,- per dag. Het maximale bedrag is € 1.442,-. Wilt u ons in gebreke stellen? Vul dan het formulier Ingebrekestelling (via rijksoverheid.nl) in en stuur het naar ons op.

Een besluit stopzetten

Als u een bezwaar bij ons indient, wordt ons besluit niet stopgezet. Dat betekent dat iemand die een vergunning heeft gekregen, hier gewoon gebruik van kan maken. U kunt eventueel bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit is een spoedprocedure waarmee u de rechter vraagt de werking van een besluit uit te stellen. De rechter bepaalt of er hier belangrijke redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als zaken niet meer terug te draaien zijn, zoals het kappen van een boom. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bent u het niet eens met een besluit over gemeentelijke belastingen? Dan kunt u terecht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Heeft u gevonden wat u zocht?