De gemeenteraad wordt ondersteund door verschillende commissies: de raadsadviescommissie, de rekenkamercommissie en de auditcommissie. De raadsadviescommissie en de auditcommissie geven advies. De rekenkamercommissie heeft een controlerende taak.

Raadsadviescommissie

De raadsadviescommissie bestaat uit politieke partijen (fracties) die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Alle raadsleden kunnen optreden als commissielid. Daarnaast kan elke fractie maximaal zes leden kiezen die geen raadslid zijn. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn altijd raadsleden.

De raadsadviescommissie bekijkt voorstellen vóórdat ze in de raad komen. Meestal bereidt het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) deze voorstellen voor. Het bespreken van de voorstellen gebeurt tijdens de commissievergaderingen. Politieke partijen en de verantwoordelijke wethouders of burgemeester wisselen daar informatie uit. Op deze manier kunnen de politieke partijen zich een mening vormen. Daarna geven de politieke partijen advies aan de raad. De raad neemt vervolgens een besluit. Dat gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Bekijk wie er in de raadsadviescommissie zitten(externe link).

Rekenkamercommissie

De gemeente Roerdalen heeft een gezamenlijke Rekenkamercommissie met de gemeente Maasgouw. De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraden bij haar controlerende taak.

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente.

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B&W. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. Het accent ligt op het verbeteren van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. De commissie wordt ondersteund door de griffies van Maasgouw en Roerdalen.

Bekijk de onderzoeken, jaarverslagen en andere documenten van de rekenkamercommissie(externe link) in het raadsinformatiesysteem (RIS).

Suggesties voor onderzoek

De gemeenteraad kan de commissie wel vragen om iets te onderzoeken. Ook suggesties van inwoners uit de gemeente Roerdalen en Maasgouw zijn welkom.

Heeft u ideeën? Deze kunt u doorgeven via e-mail: rekenkamercommissie@roerdalen.nl of telefoon 0475-538 888.

Leden

De Interne leden zijn raadslid van de samenwerkende gemeenten. De zittingsperiode is gelijk aan de periode van hun raadslidmaatschap. Er zijn twee interne leden per gemeente.

 • P. Joris (gemeente Roerdalen)
 • F. Peeters (gemeente Roerdalen)
 • C. Meers (gemeente Maasgouw)
 • L. Zeegers (gemeente Maasgouw)

Naast hun rol in de rekenkamercommissie, hebben deze leden ook nevenfuncties. Bekijk de pagina Functies en nevenfuncties rekenkamercommissieleden.

Privacyverklaring

Lees de privacyverklaring van de rekenkamercommissie op onze website. U kunt hem ook hieronder downloaden. Let op: dit document is niet toegankelijk gemaakt voor mensen die gebruik maken van voorleesprogramma's.

Auditcommissie

De auditcommissie geeft advies en bereidt de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de gemeentefinanciën. De auditcommissie let vooral op:

 • de kwaliteit van de financiële processen
 • de kwaliteit van de informatievoorziening
 • of de controlerende accountant goed zijn werk doet
 • de afstemming van interne en externe financiële onderzoeken en onderzoeken op het gebied van bedrijfsvoering

Op deze manier wordt de raad intensief en structureel geadviseerd. Zo kan de raad beter kaders stellen en controleren.

Bekijk wie er in de auditcommissie zitten(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?