Commissies en rekenkamer

De gemeenteraad wordt ondersteund door verschillende commissies: de raadsadviescommissie, de rekenkamer Roerdalen en de auditcommissie. De raadsadviescommissie en de auditcommissie geven advies. De rekenkamer heeft een controlerende taak. 

Raadsadviescommissie

De raadsadviescommissie bestaat uit politieke partijen (fracties) die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Alle raadsleden kunnen optreden als commissielid. Daarnaast kan elke fractie maximaal zes leden kiezen die geen raadslid zijn. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn altijd raadsleden.

De raadsadviescommissie bekijkt voorstellen vóórdat ze in de raad komen. Meestal bereidt het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) deze voorstellen voor. Het bespreken van de voorstellen gebeurt tijdens de commissievergaderingen. Politieke partijen en de verantwoordelijke wethouders of burgemeester wisselen daar informatie uit. Op deze manier kunnen de politieke partijen zich een mening vormen. Daarna geven de politieke partijen advies aan de raad. De raad neemt vervolgens een besluit. Dat gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Bekijk wie er in de raadsadviescommissie zitten.

Rekenkamer Roerdalen

 De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. Ze onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente.

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

De rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B&W en bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. Het accent ligt op het verbeteren van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. 

Bekijk de onderzoeken, jaarverslagen en andere documenten van de rekenkamer in het raadsinformatiesysteem (RIS). Bekijk de verordening gemeentelijke rekenkamer Roerdalen op overheid.nl.

Suggesties voor onderzoek

De gemeenteraad kan de rekenkamer wel vragen om iets te onderzoeken. Ook suggesties van inwoners uit de gemeente Roerdalen zijn welkom.

Leden

NaamNevenfuncties
Dhr. J. B. (Jan) Haazen (voorzitter)President Commissaris Mtb Regio Maastricht NV. Bezoldigd.
Mevr. C. W.M. (Carmen) Geraads (lid)-Controller/functionaris gegevensbescherming gemeente Leudal. Bezoldigd.
-Penningmeester Mitzingkoor Euver de Brök, Roermond. Onbezoldigd.
Mevr. D.G.F. (Dien) Wouda-Mueters (lid)-Beleidsadviseur strategie & onderwijsbeleid VISTA college. Bezoldigd.
-Eigenaar bureau QRIUZ. Bezoldigd.
-Lid vaststellingscommissie NTI college. Bezoldigd

Auditcommissie

De auditcommissie geeft advies en bereidt de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de gemeentefinanciën. De auditcommissie let vooral op:

  • de kwaliteit van de financiële processen
  • de kwaliteit van de informatievoorziening
  • of de controlerende accountant goed zijn werk doet
  • de afstemming van interne en externe financiële onderzoeken en onderzoeken op het gebied van bedrijfsvoering

Op deze manier wordt de raad intensief en structureel geadviseerd. Zo kan de raad beter kaders stellen en controleren.

Bekijk wie er in de auditcommissie zitten.

Heeft u gevonden wat u zocht?