In Roerdalen is huisvesting nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Ook eigen inwoners (urgente woningzoekers en starters) kunnen geen woning vinden. De opgave is zo groot geworden, dat we het woningtekort in Roerdalen gaan aanpakken. Dat doen we voor deze drie doelgroepen in samenhang. Hiervoor komt in ieder dorp een klein woonerf met 12 tijdelijke huizen voor ongeveer 48 nieuwe bewoners.

Waarom tijdelijke huisvesting?

Door de tijdelijke woningen lossen we een groot deel van het woningtekort in Roerdalen op. Starters en urgente woningzoekers kunnen zo sneller een woning vinden. Ook voldoen we daarmee aan de opdracht die we hebben om statushouders te plaatsen. Tot slot willen we de Oekraïense vluchtelingen een prettige woonomgeving bieden. 

Voordat we de keuze hebben gemaakt om tijdelijke woningen te bouwen, hebben we gekeken naar andere oplossingen. Er zijn echter geen locaties die op korte termijn geschikt zijn voor langdurige bewoning. Gebouwen die leeg staan, zijn te slecht om te verbouwen of worden binnenkort gesloopt. Huisvesting op onze reactieparken is niet wenselijk. Die zijn bedoeld voor onze toeristische bezoekers. De tijdelijke huisvesting is voor vijftien jaar, dus wonen in een vakantiepark is dan ook niet geschikt. 

Er is één uitzondering: sinds november 2022 hebben we een gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen op het vakantieparkje bij Suntjens B.V. in Herkenbosch (Koezoep). Dit is nodig, omdat de behoefte aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen zo hoog is. De Oekraïense vluchtelingen stromen door naar de tijdelijke woningen zodra deze klaar zijn. Meer informatie vindt u op onze pagina over de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Uitgebreide informatie

Hieronder vindt u uitgebreide informatie over de tijdelijke huisvesting in Roerdalen. Klik op het plus-teken om de tekst uit te klappen. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen? Stuur dan een e-mail naar samendoen@roerdalen.nl.

Woningen en locaties

Er komt in ieder dorp een klein woonerf met 12 tijdelijke huizen voor ongeveer 48 nieuwe bewoners. In eerste instantie zou er in twee fasen gebouwd worden maar gezien de urgentie is dit achterhaald. 

Waar komen de locaties?

In Melick, Sint Odiliënberg en Vlodrop gaat het om de volgende locaties:

 • Melick - Bartelsstraat 
 • Sint Odiliënberg - Dorpspark Schepersheuvel 
 • Vlodrop - Wassemweg 

In Herkenbosch, Montfort en Posterholt zijn de locaties nog niet definitief. Inwoners hebben de mogelijkheid gehad om alternatieve locaties aangedragen. Op dit moment worden verschillende locaties onderzocht en besproken met de klankbordgroepen per dorp. Het gaat om deze locaties: 

Montfort:

 • Kerktiend
 • Mariaveld
 • Waarderweg
 • Sportlaan

Posterholt:

 • Trambaan
 • Willem-Alexanderlaan (in het verlengde van Johan Frisolaan) 
 • Willem-Alexanderlaan (in het verlengde van Monseigneur Koningsstraat)

Herkenbosch:

 • In Herkenbosch gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Uit geluidsonderzoek is naar voren gekomen dat de voorkeurslocatie aan de Craenberglaan niet geschikt is.

In het tweede kwartaal van 2023 neemt het college een besluit over de definitieve locaties in deze drie kernen.

Hoe zien de tijdelijke woningen eruit?

Op het plaatje hieronder ziet u de Barli Base Duo, het gekozen woningtype voor Roerdalen. Elke woning heeft twee slaapkamers en biedt ruimte aan een gezin van maximaal 5 personen.

Huistype Barli Base Duo, het type dat is gekozen voor de tijdelijke huisvesting.

Hoe gaan de woonerfjes eruit zien?

Van elk woonerf wordt een inrichtingsplan gemaakt. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de woningen komen te liggen en waar straten, paadjes en parkeerplaatsen komen. Voor Vlodrop, Melick en Sint Odiliënberg zijn de inrichtingsplannen klaar. U ziet ze op de afbeeldingen hieronder.

Het inrichtingsplan voor de locatie Wassenweg in Vlodrop.
Het inrichtingsplan voor de locatie Wassenweg in Vlodrop.
Het inrichtingsplan voor de locatie Bartelsstraat in Melick.
Het inrichtingsplan voor de locatie Bartelsstraat in Melick.
Het inrichtingsplan voor de locatie Schepersheuvel in Sint Odiliënberg.
Het inrichtingsplan voor de locatie Schepersheuvel in Sint Odiliënberg.

Doelgroepen en toewijzing woningen

Als gemeente regelen we de infrastructuur en stellen we tijdelijk de grond beschikbaar. Wonen Limburg gaat de woningen bouwen, toewijzen en verhuren.

Hoeveel mensen komen er per doelgroep te wonen?

Voorlopig is dit de verdeling: twee woningen voor statushouders, zes voor Oekraïners en vier voor urgente woningzoekers uit de eigen gemeente.

Opvang statushouders

De gemeente Roerdalen heeft de opdracht om elk jaar een voorgeschreven aantal statushouders op te vangen. Dit zijn erkende vluchtelingen die een definitieve verblijfsvergunning hebben. Zodra ze een definitieve status hebben, hebben ze recht op een woning. Tot die tijd wonen ze in een asielzoekerscentrum. De statushouders komen voor vast in Roerdalen te wonen. In onze gemeente gaat het om gezinnen uit onder andere Afghanistan, Syrië en Iran. Meer informatie over statushouders vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe is de toewijzing van de woningen geregeld?

Wonen Limburg gaat de tijdelijke woningen plaatsen, beheren en verhuren. Met Wonen Limburg is een aantal afspraken gemaakt. U vindt ze hieronder:

 • De woningen krijgen gemiddeld twee slaapkamers, een erfafscheiding en ze worden gasloos uitgevoerd 
 • Als er bij de start te weinig vraag is vanuit de starters, kunnen deze woningen ook ingezet worden voor de Oekraïners. Als Oekraïense vluchtelingen terugkeren naar Oekraïne, kunnen deze woningen eventueel weer beschikbaar komen voor de eigen lokale behoefte
 • Bij de toewijzing geeft Wonen Limburg voorrang aan inwoners uit Roerdalen. Is er geen interesse, dan worden ze verhuurd aan woningzoekers uit andere gemeenten
 • De tijdelijke woningen worden gerealiseerd voor de sociale huur

Waar kan ik me melden als woningzoeker uit de eigen gemeente?

U kunt zich inschrijven via de website van Thuis in Limburg(externe link).

Veiligheid en inburgering

Veiligheid en contact voor de buurt

In Roerdalen zijn de BOA’s en wijkagenten actief op het gebied van veiligheid. Wonen Limburg zal met de inzet van haar medewerkers leefbaarheid ook zorgen dat de woonerven veilig blijven en netjes worden gehouden. Daarnaast komt er een contactpersoon van Wonen Limburg en de gemeente voor de buurt. Deze contactpersonen hebben ook een rol bij de integratie aanpak voor de nieuwe bewoners van de zes woonerfjes. Zij staan in nauw contact met de gemeente.

Inburgering nieuwe inwoners

In onze gemeente wonen al statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Zodra iemand in Roerdalen komt wonen, start ook de taal- en inburgeringscursus en begeleiding naar werk. Stichting Menswel begeleidt de mensen bij de start van het wonen: kennismaken met de buren, wegwijs maken in het dorp, regelzaken en inrichting woning. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de nieuwe inwoners zich welkom voelen in onze gemeente. Dat ze snel hun weg weten te vinden en meedoen in hun dorp, zodat ze er echt bij horen. Vanuit het project Nieuwe Buren gaan vrijwilligers aan de slag om de statushouders en Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wilt u meer weten over Nieuwe Buren of meedoen als vrijwilliger? Laat het ons weten via samendoen@roerdalen.nl.

Waar gaan de kinderen van de statushouders naar school?

Kinderen van statushouders gaan in principe naar de basisschool in het dorp waar ze komen te wonen. Of naar een middelbare school in de omgeving. Zij volgden al Nederlandse les in het asielzoekerscentrum waar ze wonen sinds hun komst naar Nederland.

Kosten en investering

Voor de huisvesting van statushouders kan de gemeente een vergoeding krijgen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De statushouders en eigen inwoners betalen huur. De gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt betaald door het Rijk.

Planning

De planning loopt niet voor alle dorpen hetzelfde.

Planning Vlodrop, Melick en Sint Odiliënberg

In Vlodrop, Melick en Sint Odiliënberg zijn de locaties al definitief en zijn de inrichtingsplannen klaar. De verdere planning voor Vlodrop, Melick en Sint Odiliënberg ziet er ongeveer zo uit:

 • December/januari 2023: aanvraag vergunning door Wonen Limburg
 • Maart 2023: vergunningverlening, publicatie en start bezwaarprocedure
 • Vanaf 1 mei 2023: bouw- en woonrijp maken van Bartelsstraat in Melick
 • Vanaf 15 mei 2023: bouw- en woonrijp maken van Wassemweg in Vlodrop
 • Vanaf 12 juni 2023: bouw- en woonrijp maken van Schepersheuvel in Sint Odiliënberg
 • Juni 2023: plaatsing woningen Vlodrop
 • September 2023: plaatsing woningen Melick en Sint Odiliënberg

Planning Montfort

Na overleggen met bewoners onderzocht de gemeente de locaties Kerktiend, Mariaveld, Waarderweg en Sportlaan. De hoek Sportlaan – Boordmoolweg leek de gemeente de beste locatie. Dinsdag 23 mei was hierover een bewonersavond in Montfort. Tijdens de avond is toegezegd nog andere andere locaties mee te nemen in de keuze die de gemeente binnen enkele weken maakt.

Planning Posterholt

De gemeente neemt binnenkort een besluit over de locatie van de tijdelijke woningen. Hiervoor zijn de Trambaan, Willem-Alexanderlaan (in het verlengde van Johan Frisolaan) en Willem-Alexanderlaan (in het verlengde van Monseigneur Koningsstraat) onderzocht. De laatste locatie heeft de voorkeur. We zijn in gesprek over de mogelijke grondaankoop. Na het besluit van de gemeente volgt een uitnodiging voor een inloopavond.

Planning Herkenbosch

De Craenberglaan in Herkenbosch was in beeld voor het plaatsen van 6 tijdelijke woningen. Uit geluidsonderzoek blijkt dat de locatie niet geschikt is voor woningbouw. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie en informeren u als er meer bekend is.

Is er nog bezwaar mogelijk?

Voor de bouw van de tijdelijke woningen is een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor volgen wij de gebruikelijke procedure. U kunt tot zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar maken. Wij maken de aanvraag en het verlenen van de vergunning bekend via onze officiële bekendmakingen. Deze vindt u op onze webpagina over de bekendmakingen, het dorpsblad en de kabelkrant van OR6.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar samendoen@roerdalen.nl. Telefonisch contact opnemen kan via 0475 538 888

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de tijdelijke huisvesting? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. U kunt hiervoor mailen naar samendoen@roerdalen.nl. Geef hierbij aan in welk dorp u woont.