In Roerdalen is huisvesting nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Ook eigen inwoners (urgente woningzoekers en starters) kunnen geen woning vinden. De opgave is zo groot geworden, dat we het woningtekort in Roerdalen gaan aanpakken. Dat doen we voor deze drie doelgroepen in samenhang. Hiervoor komt in ieder dorp een klein woonerf met tien tijdelijke huizen, voor ongeveer veertig nieuwe bewoners. Hieronder vindt u uitgebreide vragen en antwoorden over de tijdelijke huisvesting in Roerdalen. Klik op het plus-teken om de tekst uit te klappen.

Over de tijdelijke huisvesting

Voor wie is de tijdelijke huisvesting bedoeld?

De gemeente zoekt naar locaties voor de gezamenlijke huisvesting van drie doelgroepen. Dit zijn vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en urgente woningzoekers en starters uit de eigen gemeente.

Hoe ziet de huisvesting eruit?

Wij willen graag in ieder dorp een nieuw klein woonerf ontwikkelen. Hier komen tijdelijke woningen te staan, in totaal tien stuks. Zoals het er nu uitziet komen er ongeveer veertig mensen per dorp op deze tijdelijke plek te wonen. We gaan uit van één locatie per dorp, dus zes in totaal. Het is de bedoeling dat mensen er ongeveer tien jaar blijven wonen.

Wat zijn de eisen voor een locatie?

Er is een aantal technische eisen. De locatie moet makkelijk aan te sluiten zijn op de bestaande voorzieningen voor water, elektriciteit, riolering etc. Daarnaast kiezen we voor gemeentelijke grond zodat er geen tijd verloren gaat voor de aankoop van grond. Ook willen we graag dat mensen in de buurt van de dorpskern komen te wonen. Zodat ze zich snel thuis voelen in het dorp en makkelijk mee kunnen doen.

Waar komen de locaties?

De locaties die al bekend zijn, komen in Vlodrop bij de Wassemweg en in Sint Odiliënberg op het terrein van Dorpspark Schepersheuvel. Voor de overige vier dorpen zijn we nog bezig met een verkenning naar geschikte plekken.

Een kaartje van het zoekgebied in Sint Odiliënberg
Zoekgebied Sint Odiliënberg
Een kaartje van het zoekgebied in Vlodrop
Zoekgebied in Vlodrop

Gaat de gemeente de woningen bouwen en toewijzen?

Als gemeente regelen we de infrastructuur en stellen we tijdelijk de grond beschikbaar. Voor het plaatsen van de woonunits zijn we in gesprek met een aantal woningcorporaties. De bedoeling is dat zij de woningen gaan bouwen, toewijzen en verhuren.

Hoeveel mensen komen er per doelgroep te wonen?

Er komen statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en woningzoekenden uit onze eigen gemeente te wonen. Op dit moment is nog niet bekend welke verdeling het wordt. We streven naar een goede mix.

Hoe zien de tijdelijke woningen eruit?

Hoe deze eruit komen te zien, is nog niet bekend.

Hoe zorgt de gemeente voor de toewijzing van eigen inwoners?

Deze eis nemen we mee in de gesprekken met de woningverenigingen.

Ik heb mogelijk een geschikte locatie. Wat kan ik doen?

Heeft u als particulier of ondernemer een mogelijke locatie? Neem dan contact met ons op. De locatie moet 1.000 tot 1.500 m3 groot zijn. Met de mogelijkheid voor een snelle aansluiting op nutsvoorzieningen. Ook moet de locatie in de buurt van de woonkern liggen (zie ook: Wat zijn de eisen voor een locatie?). U kunt contact opnemen met Sjoerd van Eck via 0475-538 888. Heeft u zelf geen locatie, maar weet u wel een mogelijke locatie? Dan kunt u dit doorgeven.

Omwonenden

Hoe worden omwonenden betrokken?

Wij onderzoeken welke locatie per dorp het meest geschikt is. Als het college van B&W deze goedkeurt, informeren we als eerste de omwonenden. In Vlodrop en Sint Odiliënberg hebben zij een brief ontvangen met een uitnodiging om met de gemeente in gesprek te gaan. In Vlodrop gebeurt dat op dinsdag 17 mei vanaf 19.30 uur in zaal Roerzicht. In Sint Odiliënberg is de bijeenkomst op donderdag 19 mei vanaf 19.30 uur in de Roerparel. Iedereen die interesse heeft, is van harte welkom tijdens de bijeenkomsten. U kunt zich tot en met zondag 15 mei aanmelden voor de bijeenkomsten via conferenties@roerdalen.nl. Vermeld a.u.b. in het onderwerp naar welke bijeenkomst u komt.

Is er nog ruimte voor inbreng van omwonenden?

De keuze voor de locatie staat vast. Wel is er ruimte om mee te denken over de invulling. Denk hierbij aan de aanplanting, parkeerplekken en de ruimte tussen de woningen. Dit doen we tijdens een bijeenkomst in elk dorp. We willen omwonenden graag zo vroeg mogelijk meenemen in de ontwikkelingen, ondanks dat nog veel onduidelijk is. Ook moeten er nog vergunningen worden verleend. Hierbij is er de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.

Opvang en ondersteuning

Is er al opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Roerdalen?

Op dit moment gebeurt in Roerdalen opvang alleen in een aantal gastgezinnen. Het sociaal team zorgt voor de ondersteuning bij leefgeld, onderwijs en zorg. Het team organiseert ook bijeenkomsten waarbij vluchtelingen en gastgezinnen elkaar ontmoeten. Dit zorgt voor verbinding en onderlinge hulp. Er zijn twintig vluchtelingen geregistreerd.

Wie zorgt er voor de opvang van de nieuwe tijdelijke bewoners?

Statushouders in onze gemeente krijgen voor de inburgering ondersteuning via stichting Menswel. Het sociaal team Roerdalen helpt de vluchtelingen uit Oekraïne op het gebied van onder andere zorg en onderwijs. Of verwijst ze naar de juiste plek waar ze ondersteuning kunnen krijgen. Vrijwilligers kunnen ook meehelpen om de nieuwe bewoners zich snel thuis te laten voelen. Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Dan kunt u zich melden bij het Sociaal Team Roerdalen via 0475-538 888 of sociaalteam@roerdalen.nl.

Waar gaan de kinderen van de nieuwe inwoners naar school?

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne gaan in Roermond naar school. Hier wordt leerlingenvervoer voor geregeld. Kinderen van statushouders gaan naar de basisschool in het dorp waar ze komen te wonen. Of naar een middelbare school in de omgeving. Zij volgen al Nederlandse les in het asielzoekerscentrum waar ze wonen sinds hun komst naar Nederland.

Vragen of meehelpen

Kan ik meehelpen als vrijwilliger of tolk?

Als er meer vluchtelingen komen, zijn er meer helpende handen nodig. Wilt u meehelpen om gevluchte Oekraïners wegwijs te maken in onze gemeente? Dat vinden wij fijn. Ook andere initiatieven of ideeën zijn welkom. U kunt binnenlopen bij het inloopspreekuur voor vrijwilligers van het sociaal team Roerdalen. Dit inloopspreekuur is iedere woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur in Vlodrop, Schoolstraat 3.

Waar kan ik me melden als woningzoeker uit de eigen gemeente?

U kunt zich op dit moment nog niet melden. Wanneer dit mogelijk is, delen wij dit op onze website en in onze andere communicatiemiddelen. We gaan op zoek naar de beste optie om de woningen te verhuren. Dit gaan wij niet zelf doen. Dit gaan wij waarschijnlijk via een woningcorporatie regelen.

Planning en procedure

Hoe ziet de planning eruit?

Het onderzoek naar geschikte locaties per dorp is in volle gang. De planning is om in fases aan de slag te gaan. Dus starten in één dorp en daarna het volgende dorp. We starten in Vlodrop en Sint Odiliënberg. Er zijn nog veel vragen over de beschikbaarheid van woonunits, financiering door het Rijk, beschikbaarheid nutsbedrijven, materialen etc. Ook de vergunningen moeten nog geregeld worden. In het meest gunstige geval zijn eind juli de eerste woonunits beschikbaar. Zodra hierover meer te melden is, voegen we de planning toe aan dit overzicht.

Is er nog bezwaar mogelijk?

Voor de bouw van de tijdelijke woningen is een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor volgen wij de gebruikelijke procedure. U kunt tot zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar maken. Wij maken de aanvraag en het verlenen van de vergunning bekend via onze officiële bekendmakingen. Deze vindt u op onze website en in het dorpsblad.

Keuzes en gevolgen

Wat zijn de gevolgen van de tijdelijke huisvesting voor de woningmarkt in Roerdalen?

De tijdelijke huisvesting gebeurt niet binnen het normale aanbod van woningen. Er komen tijdelijk extra woonunits.

Gaat de aanleg ten koste van bijvoorbeeld speelveldjes?

Het is niet de bedoeling dat er speelveldjes moeten verdwijnen om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken.

Waarom kiest de gemeente niet voor opvang in leegstaande gebouwen?

Er zijn geen locaties die op korte termijn geschikt zijn voor langdurige bewoning. Gebouwen die leeg staan, zijn te slecht om te verbouwen of worden binnenkort gesloopt.

Waarom kiest de gemeente niet voor opvang in vakantiehuisjes?

Huisvesting op onze reactieparken is niet wenselijk. De vakantieparken zijn bedoeld voor onze toeristische bezoekers. We werken al jarenlang aan het tegengaan van permanente bewoning op vakantieparken. De tijdelijke huisvesting is voor tien tot vijftien jaar, dus wonen in een vakantiepark is dan niet geschikt. Mogelijk kan er wel gekozen worden voor een tijdelijke overbrugging op een vakantiepark. Totdat de tijdelijke huisvesting in de dorpen klaar is.

Statushouders

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn erkende vluchtelingen die een definitieve verblijfsvergunning hebben. Zodra ze een definitieve status hebben, hebben ze recht op een woning. Tot die tijd wonen ze in een AZC. De mensen die als vluchteling worden erkend, worden gelijk verdeeld over alle gemeenten. Ze komen voor vast in Roerdalen te wonen. In onze gemeenten gaat het om gezinnen uit onder andere Afghanistan, Syrië en Iran.

Wat is de opdracht voor statushouders voor Roerdalen?

De gemeente Roerdalen heeft de opdracht om elk jaar een voorgeschreven aantal statushouders op te vangen. Voor 2022 zijn dit dertig statushouders. Daarnaast komen er nog 22 statushouders naar Roerdalen voor gezinshereniging. De huisvesting voor de statushouders verloopt lastig door een gebrek aan woningen. Daarom kiezen wij ervoor om ook deze groep mee te nemen in de nieuwe tijdelijke huisvesting.

Hoe verloopt de inburgering van statushouders?

In onze gemeente wonen in alle dorpen al statushouders. Zodra iemand in Roerdalen komt wonen, start ook de taal- en inburgeringscursus en begeleiding naar werk. Stichting Menswel begeleidt de mensen bij de start van het wonen:  kennismaken met de buren, wegwijs maken in het dorp, regelzaken en inrichting woning. Vrijwilligers zijn van harte welkom om te helpen met praktische zaken of met taal. De meeste mensen wonen al lang in een AZC en zijn soms al gestart met het leren van de taal. De kinderen hebben vaak al Nederlands geleerd en worden aangemeld bij de scholen.

Kosten en investering

Wat gaat dit allemaal kosten?

Om alle kosten in kaart te brengen, werken wij een zogenaamde business-case uit. Hierin komen alle inkomsten en uitgaven te staan. Voor de huisvesting van statushouders kan de gemeente een vergoeding krijgen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor vluchtelingen uit Oekraïne werkt de landelijke overheid aan een regeling. De regeling wordt waarschijnlijk in mei bekend gemaakt. De statushouders en eigen inwoners betalen huur.

Meer informatie

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de tijdelijke huisvesting kunt u een e-mail sturen naar info@roerdalen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0475 538 888